Tiếng Anh lớp 3 Phonics Unit 10 trang 102 Phonics Smart

1. Listen and repeat. 2. Listen and read. 3. Listen and circle. Match.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Listen and repeat. 

(Nghe và lặp lại.)


ruler : thước kẻ

bottle : chai, lọ

poster : áp phích

painting : tranh màu nước 

Bài 2

2. Listen and read.

(Nghe và đọc.)


Bài nghe:

Lucy: I like making posters.

Tim: Me, too. Let’s go to the art room.

Lucy: What is he doing?

Tim: He is painting.

Lucy: There is a ruler in the bottle. May I borrow it?

Tommy: Here you are. Your poster is very nice.

Lucy: Thank you. Your painting is nice, too.

Tạm dịch: 

Lucy: Tôi rất thích làm áp phích.

Tim: Tôi cũng vậy. Hãy đi đến phòng mĩ thuật nào.

Lucy: Cậu ấy đang làm gì vậy?

Tim: Cậu ấy đang vẽ tranh bằng cọ.

Lucy: Có cây thước ở trong cái lọ. Mình có thể mượn nó được không?

Tommy: Của bạn đây. Tấm áp phích của bạn rất đẹp.

Lucy: Cám ơn bạn. Tranh màu nước của bạn cũng đẹp nữa.

Bài 3

3. Listen and circle. Match. 

(Nghe và khoanh tròn. Nối.)


Phương pháp giải:

Bài nghe:

a. /l/:  bottle - book

b. /p/: poster alphabet

c. /l/: draw - ruler

d. /p/: rubber - painting

Lời giải chi tiết:

 

 

Quảng cáo
close