Tiếng Anh lớp 3 Phonics Unit 11 trang 110 Phonics Smart

1. Listen and repeat. 2. Let’s chant. 3. Listen and circle.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Listen and repeat. 

(Nghe và lặp lại.)

teacher: giáo viên

computer: máy tính

music: âm nhạc

room: căn phòng 

Bài 2

2. Let’s chant. 

(Hãy đọc theo nhịp.)

Bài nghe:

Where is the teacher?

She’s in the music room.

What is she doing?

She is singing.

 

Where is the teacher?

She’s in the classroom.

What is she doing?

She’s writing.

Tạm dịch:

Cô đâu rồi?

Cô ở trong phòng học nhạc.

Cô ấy đang làm gì?

Cô ấy đang hát.

 

Cô đâu rồi?

Cô ở trong lớp học.

Cô ấy đang làm gì?

Cô ấy đang viết bài. 

Phương pháp giải:

 

 

Lời giải chi tiết:

 

 

Bài 3

3. Listen and circle. 

(Nghe và khoanh tròn.)

Lời giải chi tiết:

Quảng cáo
close