Tiếng Anh lớp 3 Phonics Unit 13 trang 128 Phonics Smart

1. Listen and repeat. 2. Let’s chant.3. Listen and circle Yes or No.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

 

 

Bài 1

1. Listen and repeat.

(Nghe và lặp lại.)


family : gia đình

fun : niềm vui

drive : lái xe

van : xe tải

Bài 2

2. Let’s chant.

(Hãy đọc theo nhịp.)


Bài nghe:

I have got a van.

I drive to the farm.

Every day in my van.

It’s so fun.

Tạm dịch:

Tôi có một chiếc xe tải.

Tôi lái xe đến trang trại.

Mỗi ngày ở bên trong chiếc xe tải.

Nó thật là vui.

Phương pháp giải:

 

 

Lời giải chi tiết:

 

 

Bài 3

3. Listen and circle Yes or No. 

(Nghe và khoanh tròn Yes hoặc No.)


Phương pháp giải:

Bài nghe:

a. /d/ - draw

b. /f/ - family

c. /v/ - fun

d. /f/ - van

e. /v/ - drive

Lời giải chi tiết:

Quảng cáo
close