Tiếng Anh 7 Unit 8 Lesson 3

In pairs: What kinds of festivals are there in your country? What is your favorite kind of festival?a. Listen to Carol talking about a festival in Vietnam. What's her job?b. Now, listen and answer the questions.a. Read the festival blog post and answer this question: b. Now, read and write True or False.c. In pairs: Would you like to try mud ball wrestling? Why (not)?a. a. Read about writing festival blog posts. Then, read the blog post about the Khánh Hạ Festival again and circle the informatio

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Video hướng dẫn giải

In pairs: What kinds of festivals are there in your country? What is your favorite kind of festival?

(Theo cặp: Có những lễ hội nào ở đất nước bạn? Lễ hội bạn yêu thích là gì?)

Lời giải chi tiết:

My country has Gióng Festival, Huong Pagoda Festival,... 

(Đất nước tôi có lễ hội Gióng, lễ hội chùa Hương,...)

My favorite festival is Tet.

(Lễ hội yêu thích của tôi là Tết.)

Listening

Video hướng dẫn giải

a. Listen to Carol talking about a festival in Vietnam. What's her job?

(Nghe Carol nói về 1 lễ hội ở Việt Nam. Cô ấy làm nghề gì?)


1. TV reporter (phóng viên TV)

2. teacher (giáo viên)

3. tour guide (hướng dẫn viên du lịch)

Phương pháp giải:

Bài nghe:

Tom: Welcome back to Crazy Culture! Our next story is from Vietnam.

Carol: Thanks, Tom. Visiting Vietnam this October? Don't miss the Sene Dolta festival in An Giang

Province. It's an important Khmer festival and lasts three days. On Sene Dolta, people go to a temple and pray. They also enjoy traditional singing and dancing. The most exciting part of Sene Dolta is the bull race. People from all over come to watch this amazing event. Bull racing is different from horse racing. Each rider has two bulls and they race around a field full of water and mud. It's very messy, but lots of fun! People believe that the winning bulls will bring a good harvest with lots of food for their village. In 2019, over thirty thousand people watched the races. Come take part in Sene Dolta this year!

Tạm dịch:

Tom: Chào mừng trở lại với Crazy Culture! Câu chuyện tiếp theo của chúng ta là từ Việt Nam.

Carol: Cảm ơn, Tom. Đến thăm Việt Nam vào tháng 10 này à? Đừng bỏ lỡ lễ hội Sene Dolta ở tỉnh An Giang. Đó là một lễ hội quan trọng của người Khmer và kéo dài ba ngày. Vào ngày Sene Dolta, mọi người đến một ngôi đền và cầu nguyện. Họ cũng thích ca hát và nhảy múa truyền thống. Phần thú vị nhất của Sene Dolta là cuộc đua bò tót. Mọi người từ khắp nơi đến để xem sự kiện tuyệt vời này. Đua bò khác với đua ngựa. Mỗi tay đua có hai con bò đực và chúng chạy quanh một cánh đồng đầy nước và bùn. Nó rất lộn xộn, nhưng rất nhiều niềm vui! Người dân tin rằng những con bò đực chiến thắng sẽ mang lại một vụ mùa bội thu, nhiều thức ăn cho ngôi làng của họ. Vào năm 2019, hơn ba mươi nghìn người đã xem các cuộc đua. Hãy tham gia Sene Dolta năm nay!

Lời giải chi tiết:

Đáp án: She is a TV reporter. 

(Cô ấy là một phóng viên truyền hình.)

Listening

Video hướng dẫn giải

b. Now, listen and answer the questions.

(Bây giờ, nghe và trả lời câu hỏi.)

1. Where is this festival?

(Lễ hội đó ở đâu?)

__________________________________________

2. What is the most exciting part of the festival?

(Phần thú vị nhất của lễ hội là gì?)

__________________________________________

3. Where do they race?

(Họ đua ở đâu?)

__________________________________________

4. How many people watched the bull racing in 2019?

(Có bao nhiêu người xem đua trâu năm 2019?)

__________________________________________

Lời giải chi tiết:

1. An Giang Province (Vietnam).

(Tỉnh An Giang, Việt Nam.)

2. The bull race.

(Đua bò tót.)

3. In a field. 

(Trên cánh đồng.)

4. Over 30,000.

(Hơn 30.000 người.)

Reading

Video hướng dẫn giải

a. Read the festival blog post and answer this question:

(Đọc bài đăng blog lễ hội và trả lời câu hỏi.)

What term best describes the game at the festival?

(Thuật ngữ nào mô tả đúng nhất về trò chơi tại lễ hội?)

1. a family game (một trò chơi gia đình)

2. a team sport  (một môn thể thao đồng đội )

3. a relaxing event (một sự kiện thư giãn)

 

MUD BALL WRESTLING AT THE KHÁNH HA FESTIVAL

 

This festival takes place in the village of Vân, in the north of Vietnam. It happens every two years, in the spring. The festival celebrates the victory of the Truong brothers. Over 1,500 years ago, the brothers defeated some demons in a mud ball wrestling game. During the festival, two teams play for three hours. The teams score by carrying a heavy wooden ball to one end of a muddy field. At the festival, the locals pray for good weather for the rice-growing season. It is really exciting and really messy!

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

ĐẤU VẬT BÓNG BÙN TẠI LỄ HỘI KHÁNH HẠ

Lễ hội diễn ra tại làng Vân, phía bắc Việt Nam. Nó diễn ra 2 năm một lần vào mùa xuân. Lễ hội kỷ niệm chiến thắng của anh em nhà Trương. Hơn 1500 năm trước, hai anh em đã đánh bại một số con quỷ trong một trò chơi đấu vật bóng bùn. Suốt lễ hội, hai đội chơi khoảng 3 tiếng. Các đội ghi bàn bằng cách mang một quả bóng gỗ nặng đến một đầu của một cánh đồng bùn. Tại lễ hội, người dân địa phương cầu nguyện cho thời tiết tốt cho mùa trồng lúa. Nó thực sự thú vị và thực sự lộn xộn!

Lời giải chi tiết:

=> Chọn đáp án 2. a team sport (một môn thể thao đồng đội)

Reading

Video hướng dẫn giải

b. Now, read and write True or False.

(Bây giờ, đọc và viết đúng hoặc sai.)

1. The festival happens every spring.

2. The Truong brothers won a mud ball wrestling game. 

3. Three teams play for two hours.

4. The villagers pray for good weather to grow rice.

Lời giải chi tiết:

1 - F

2 - T

3 - F

4 - T

1. F

The festival happens every spring.

(Lễ hội diễn ra vào mùa xuân hàng năm.)

Thông tin: It happens every two years, in the spring.

2. T

The Truong brothers won a mud ball wrestling game. 

(Hai anh em nhà Trương chiến thắng trò chơi đấu vật bóng bùn.)

Thông tin: The festival celebrates the victory of the Truong brothers.

3. F

Three teams play for two hours.

(3 đội chơi khoảng 2 tiếng.)

Thông tin: During the festival, two teams play for three hours. 

4. T

The villagers pray for good weather to grow rice.

(Dân làng cầu nguyện cho thời tiết tốt để trồng lúa.)

Thông tin: At the festival, the locals pray for good weather for the rice-growing season. 

Reading

Video hướng dẫn giải

 c. In pairs: Would you like to try mud ball wrestling? Why (not)?

(Theo cặp: Bạn có muốn thử đấu vật bóng bùn? Tại sao (không)?)

Lời giải chi tiết:

Yes, I’d like to try mud ball wrestling. Because it’s so interesting.

(Có, tôi muốn thử trò đấu vật bóng bùn vì nó khá thú vị.)

Writing

Video hướng dẫn giải

 a. Read about writing festival blog posts. Then, read the blog post about the Khánh Hạ Festival again and circle the information about the festival's history.

(Đọc về bài đăng blog lễ hội. Sau đó đọc lại bài blog về lễ hội Khánh Hạ và khoanh thông tin về lịch sử lễ hội.)

Writing Skill (Kỹ năng viết)

Writing blog posts about festivals (Viết blog về lễ hội)

To write a good blog post about a festival, you should

(Để viết một bài blog hay về lễ hội, bạn nên)

1. Begin with a title - The name of the festival: The Hội An Lantern Festival 

(Mở đầu với một chủ đề - Tên lễ hội: Lễ hội đèn lồng Hội An)

2. Describe the location - Where the festival is: The festival takes place in Hội An Old Town. 

(Mô tả địa điểm - nơi lễ hội diễn ra: Lễ hội diễn ra ở phố cổ Hội An.)

3. Say when it happens - The date(s) of the festival: every month January/Autumn 

(Nói khi nào nó xảy ra - Ngày tổ chức lễ hội: mỗi tháng Một/ mùa thu)

4. Explain the history (optional): The festival started in 1998 to celebrate the monthly full moon. 

(Giải thích lịch sử (tùy chọn): Lễ hội bắt nguồn từ năm 1998 để đón trăng tròn hàng tháng.)

5. Add extra details - The things that happen in the festival: During the festival, the local people light colorful lanterns. 

(Thêm chi tiết - Những gì xảy ra ở lễ hội: Suốt lễ hội, người dân địa phương thắp đèn màu.)

6. Give an opinion (optional): It is a very beautiful festival.

(Đưa ra ý kiến/ quan điểm (lựa chọn): Nó là một lễ hội tuyệt.)

Lời giải chi tiết:

The information about the Khánh Hạ Festival's history:

(Thông tin về lịch sử lễ hội Khánh Hạ)

The festival celebrates the victory of the Truong brothers. Over 1,500 years ago, the brothers defeated some demons in a mud ball wrestling game. 

(Lễ hội kỷ niệm chiến thắng của anh em nhà Trương. Hơn 1500 năm trước, hai anh em đã đánh bại một số con quỷ trong một trò chơi đấu vật bóng bùn.)

Writing

Video hướng dẫn giải

b. Reorder this festival blog post. Use the skill box to help you.

(Sắp xếp lại bài đăng blog lễ hội. Sử hộp kỹ năng. )

 

_____ On this day, people remember the Hùng Kings. The Hùng Kings are the first kings of the nation.

 

_____ During the festival, people wear colorful, traditional clothes and pray at temples.

 

_____ It happens in the spring and lasts a few weeks.

 

_____ The Hùng Kings Festival

 

_____ It is a fun and relaxing time for families.

 

_____ The Hùng Kings Festival takes place all over Vietnam.

Lời giải chi tiết:

4. On this day, people remember the Hùng Kings. The Hùng Kings are the first kings of the nation.

(Nhân ngày này tưởng nhớ các Vua Hùng. Các Vua Hùng là những vị vua đầu tiên của dân tộc.)

5. During the festival, people wear colorful, traditional clothes and pray at temples.

(Trong lễ hội, mọi người mặc quần áo truyền thống sặc sỡ và cầu nguyện tại các ngôi đền.)

3. It happens in the spring and lasts a few weeks.

(Nó xảy ra vào mùa xuân và kéo dài vài tuần.)

1. The Hùng Kings Festival

(Lễ hội Hùng Vương)

6. It is a fun and relaxing time for families.

(Là khoảng thời gian vui vẻ, thư giãn của gia đình.)

2. The Hùng Kings Festival takes place all over Vietnam.

(Lễ hội Hùng Vương diễn ra trên khắp Việt Nam.)

Speaking

Video hướng dẫn giải

a. You want to know which festival your friend likes. In pairs: Ask your partner about their favorite festival. Use these questions:

(Bạn muốn biết bạn của bạn thích lễ hội nào. Theo cặp: Hỏi bạn mình về lễ hội họ thích, sử dụng những câu hỏi:)

• What's the name of the festival? (Tên lễ hội là gì?)

• Where does it happen? (Nó diễn ra ở đâu?)

• When does it take place? (Khi nào nó diễn ra?)

• How did it start?  (Nó bắt đầu như thế nào?)

• Why does it happen? (Tại sao nó xảy ra?)

• What do people do in the festival? (Mọi người làm gì ở lễ hội?)

• What do you think of the festival? (Bạn nghĩ gì về lễ hội?)

Lời giải chi tiết:

A: What's your favorite festival?

(Lễ hội yêu thích của bạn là gì?)

B: It’s Mid- Autumn festival.

(Đó là tết Trung thu.)

A: Where does it happen? 

(Nó diễn ra ở đâu?)

B: It happens in some countries in Southeast Asia. 

(Nó diễn ra ở một số nước Đông Nam Á.)

A: When does it take place?

(Khi nào nó diễn ra?)

B: It takes place from14th to 15th of the eighth month of Lunar calendar.

(Nó diễn ra từ 14-15 tháng Tám âm lịch.)

A: How did it start? 

(Nó bắt đầu như thế nào?)

B: The history of the Mid-Autumn Festival dated back over 3,000 years.

(Lịch sử của Tết Trung thu có niên đại hơn 3.000 năm.)

A: Why does it happen?

(Tại sao nó xảy ra?)

B: Because the Chinese believe that the Moon is at its brightest and fullest size, coinciding with harvest time in the middle of Autumn.

(Bởi vì người Trung Quốc tin rằng Mặt trăng có kích thước sáng nhất và đầy đủ nhất, trùng với thời gian thu hoạch vào giữa mùa thu.)

A: What do people do in the festival? 

(Mọi người làm gì ở lễ hội?)

B: People carry lanterns, eat moon cake, egg yolk, ...

(Mọi người mang đèn lồng, ăn bánh trung thu, lòng đỏ trứng,...)

A: What do you think of the festival?

(Bạn nghĩ gì về lễ hội?)

B: I think it’s so interesting.

(Tôi nghĩ nó thật thú vị.)

Speaking

Video hướng dẫn giải

 b. Now, think about your favorite festival. Make notes in the table below:

(Bây giờ, nghĩ về lễ hội yêu thích của bạn. Ghi chú vào bảng bên dưới)

Lời giải chi tiết:

Festival name 

(Tên lễ hội)

Mid-Autumn Festival 

(Tết Trung thu)

Place 

(Địa điểm)

some countries in Southeast Asia

(một số nước Đông Nam Á)

Time 

(Thời gian)

14th to 15th of the eighth month of Lunar calendar

(14-15 tháng Tám âm lịch)

History 

(Lịch sử)

the Chinese believe that the Moon is at its brightest and fullest size, coinciding with harvest time in the middle of Autumn

(người Trung Quốc tin rằng Mặt trăng có kích thước sáng nhất và đầy đủ nhất, trùng với thời gian thu hoạch vào giữa mùa thu)

Details

(Chi tiết)

People carry lanterns, eat moon cake, egg yolk, ...

(mọi người mang đèn lồng, ăn bánh trung thu, lòng đỏ trứng,...)

Opinion

(Ý kiến, quan điểm)

it’s so interesting

(nó thật thú vị)

Video hướng dẫn giải

Now, write a blog post about your favorite festival. Use the Feedback form to help you. Write 60 to 80 words.

(Bây giờ, viết 1 đoạn blog về lễ hội yêu thích của bạn. Sử dụng mẫu phản hồi, viết 60-80 từ. )

                                                          Feedback (Phản hồi)

The blog post follows the model and uses the correct structure. ***

(Đoạn blog đúng với mẫu trên và sử dụng đúng cấu trúc.)

It is interesting. (Suggest ideas, if not.)***

(Nó thật thú vị. (đề xuất ý tưởng, nếu không)

I can understand everything. ***

(Tôi có thể hiểu mọi thứ.) 

(Underline anything you don't understand.)

(Gạch chân những gì bạn không hiểu.) 

Lời giải chi tiết:

Mid- Autumn festival

This festival takes place in some countries in Southeast Asia. It takes place from14th to 15th of the eighth month of Lunar calendar. The Chinese believe that the Moon is at its brightest and fullest size, coinciding with harvest time in the middle of Autumn. During the festival, People carry lanterns, eat moon cake, egg yolk, ...It is really exciting!

(Tết Trung thu diễn ra ở một số nước Đông Nam Á. Nó diễn ra từ 14-15 tháng Tám âm lịch. Người Trung Quốc tin rằng Mặt trăng có kích thước sáng nhất và đầy đủ nhất, trùng với thời gian thu hoạch vào giữa mùa thu. Suốt lễ hội, mọi người mang đèn lồng, ăn bánh trung thu, lòng đỏ trứng,... Nó thực sự thú vị!)

 • Tiếng Anh 7 Unit 8 Review

  You will hear five short conversations. You will hear each conversation twice.Read about the festival. Write one word for each blank.Match the words with the definitions.a. Write sentences using the Future Simple. b. Write sentences with different from or like using the table. a. Circle the word that has the underlined part pronounced differently from the others.. Circle the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

 • Tiếng Anh 7 Unit 8 Lesson 2

  a. Fill in the blanks. Listen and repeat.b. In pairs: Talk about festivals and holidays in your country and the traditions to celebrate them.a. Listen to two friends talking about traditions. What are they celebrating?b. Now, listen and fill in the blanks.c. In pairs: Which of these Spanish or Scottish traditions do you think is the most interesting? a. Rewrite the sentences using (not) as...as...b. Unscramble the sentences. c. Write sentences using the table.d. In pairs: Compare Christmas tr

 • Tiếng Anh 7 Unit 8 Lesson 1

  a. Number the pictures. Listen and repeat.b. In pairs: Say which of these you'd like to see or try.a. Read the article and choose the best title.b. Now, read and answer the questions. c. In pairs: Would you like to visit the Sapporo Snow Festival or the Melbourne Moomba Waterfest? Why?a. Listen and repeat. b. Fill in the blanks with the Future Simple.c. Circle the correct words. d. In pairs: Ask and answer about the next Up Helly Aa using the prompts below.a. Stress the syllable before "consona

 • Luyện tập từ vựng Unit 8 Tiếng Anh 7 iLearn Smart World

  Tổng hợp từ vựng Unit 8 Tiếng Anh 7 iLearn Smart World

 • Tiếng Anh 7 iLearn Smart World Unit 8 Từ vựng
Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close