Tiếng Anh 7 Unit 3 Review

You will hear five short conversations. You will hear each conversation twice. There is one question for each conversation. For each question, choose the correct answer (A, B, or C.) Read the paragraph. Choose the best word (A, B, or for each space.)Number the pictures. a. Underline the mistakes and write the correct answers on the lines. b. Write sentences using the prompts.a. Circle the word that has the underlined part pronounced differently from the others.b. Circle the word that differs fr

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Listening

You will hear five short conversations. You will hear each conversation twice. There is one question for each conversation. For each question, choose the correct answer (A, B, or C.)

(Bạn sẽ nghe 5 hội thoại ngắn, mỗi hội thoại nghe 2 lần. Mỗi hội thoại sẽ có 1 câu hỏi. Với mỗi câu hỏi, chọn đáp án đúng (A, B hoặc C.)


Phương pháp giải:

Bài nghe: 

1. What does Amanda want to listen to?

Amanda: I don't really like rock.

Kyle: Do you like hip hop?

Amanda: Not really.

Kyle: How about RnB?

Amanda: It's OK, but I prefer reggae.

Kyle: So, who do you want to watch?

Amanda: Rob Curly.

2. Which band does Zack want to watch?

Zack: I don't really like The Crazy K's, Jessie.

Jessie: I want to see Shutterpop.

Zack: Can we see someone else? What about Plain View?

Jessie: The rock band? OK.

3. What time is the show?

Rachel: What time does the festival start?

Cory: It starts at seven o'clock.

Rachel: What time's Modern Soul's show?

Cory: 7:30p.m.

Rachel: OK, what time should we leave?

Cory: About 6:30.

4. Who did Kurt think was amazing?

Kurt: The Morente Trio was great.

Amy: Yeah. They were cool.

Kurt: I like the guitarist.

Amy: I like the drummer.

Kurt: Yeah, and the singer was amazing.

5. Who did Linda not like?

Frank: What did you think of Marcus And Sons, Linda?

Linda: They were good! The singer was great!

Frank: Yeah, and the guitarist was amazing.

Linda: I didn't really like him.

Frank: Oh really?

Linda: Yeah, he was a bit boring. But the drummer was good.

Tạm dịch: 

1. Amanda muốn nghe gì?

Amanda: Tôi thực sự không thích nhạc rock.

Kyle: Bạn có thích hip hop không?

Amanda: Không hẳn.

Kyle: Thế còn RnB thì sao?

Amanda: Cũng được, nhưng tôi thích nhạc reggae hơn.

Kyle: Vậy bạn muốn xem ai?

Amanda: Rob Curly. 

2. Zack muốn xem ban nhạc nào?

Zack: Tôi không thực sự thích The Crazy K's, Jessie.

Jessie: Tôi muốn xem Shutterpop.

Zack: Chúng ta có thể xem cái khác không? Còn Plain View thì sao?

Jessie: Ban nhạc rock à? Cũng được.

3. Buổi diễn diễn ra lúc mấy giờ?

Rachel: Lễ hội bắt đầu lúc mấy giờ?

Cory: Nó bắt đầu lúc bảy giờ.

Rachel: Buổi diễn của Modern Soul diễn ra lúc mấy giờ?

Cory: 7:30 tối.

Rachel: Được rồi, chúng ta nên khởi hành lúc mấy giờ?

Cory: Khoảng 6h30.

4. Kurt nghĩ ai là người tuyệt vời?

Kurt: Bộ ba Morente thật tuyệt vời.

Ami: Ừ. Họ tuyệt thật đấy. 

Kurt: Tôi thích tay guitar.

Amy: Tôi thì thích tay trống.

Kurt: Đúng thế, và ca sĩ cũng thật tuyệt vời.

5. Linda không thích ai?

Frank: Bạn nghĩ gì về Marcus And Sons, Linda?

Linda: Họ rất giỏi! Ca sĩ thật tuyệt vời!

Frank: Đúng vậy, và tay guitar diễn cũng hay nữa.

Linda: Tôi không thích anh ấy lắm.

Frank: Ồ vậy sao?

Linda: Ừ, anh ấy hơi kiểu nhàm chán. Nhưng tay trống rất tốt.

Lời giải chi tiết:

1. A

2. A

3. C

4. C

5. C

Reading

Read the paragraph. Choose the best word (A, B, or for each space.)

(Đọc đoạn văn. Chọn từ phù hợp nhất (A, B hoặc C cho mỗi chỗ trống).)

Lời giải chi tiết:

1 - A

2 - B

3 - A

4 - A

5 - C

Vocabulary

 Number the pictures.

(Điền số vào tranh tương ứng.)

1. classical music (nhạc cổ điển)

2. rock (nhạc rock)

3. country music (nhạc đồng quê)

4. hip hop (nhạc hip hop)

5. reggae (nhạc reggae)

6. folk music (nhạc dân gian)

Lời giải chi tiết:

1 - C

2 - B

3 - F

4 - E

5 - D

Grammar a

a. Underline the mistakes and write the correct answers on the lines.

(Gạch lỗi sai và sưae lại đáp án đúng.)

Lời giải chi tiết:

1. What kind of music are you like listening to? 

Để hỏi về sở thích, ta dùng thì hiện tại đơn. Không dùng thì quá khứ đơn. 

Sửa: are => do 

What kind of music do you like listening to? 

(Bạn thích nghe thể loại nhạc nào?) 

2. I likes jazz. I hates rock. 

Chủ ngữ trong 2 câu trên đều là I nên động từ đi kèm chủ ngữ này luôn ở dạng nguyên thể không cần chia. 

Sửa: likes => like; hates =>hate

I like jazz. I hate rock. 

(Tôi thích nhạc jazz. Tôi ghét nhạc rock.) 

3. I doesn't think country music is exciting. 

Sửa: doesn't => don't 

Chủ ngữ trong câu trên là I nên trợ động từ đi kèm sẽ là "do" chứ không phải "does". 

I don't think country music is exciting. 

(Tôi không nghĩ là nhạc đồng quê thú vị.) 

4. He don't like listening to jazz. He think it's boring. 

Sửa: don't => doesn't; think => thinks 

Chủ ngữ trong câu trên là "he". Trợ động từ đi kèm chủ ngữ ngôi thứ 3 số ít là does; động từ đi kèm chủ ngữ ngôi thứ 3 số ít là động từ phải được chia. 

He doesn't like listening to jazz. He thinks it's boring. 

5. Is she often listen to classical music?

Sửa: Is => Does 

"Listen" là động từ nên câu hỏi thì hiện tại đơn ta sẽ dùng trợ động từ chứ không phải động từ to be. Trợ động từ tương ứng với chủ ngữ "she" là "does". 

Does she often listen to classical music?

(Cô ấy có thường xuyên nghe nhạc cổ điển không?) 

6. RnB is he favorite kind of music. 

Sửa: he => his 
Vị trí của từ này là đứng trước 1 cụm danh từ "favorite kind of music" nên nó phải là một tính từ sở hữu chứ không thể là một đại từ nhân xưng. 
RnB is his favorite kind of music. 
 
(RnB là thể loại nhạc yêu thích của anh ấy.) 

Grammar b

b. Write sentences using the prompts.

(Viết câu sử dụng gợi ý.)

Lời giải chi tiết:

1. There’s a music festival in our town in January.

(Có một lễ hội âm nhạc trong thị trấn của chúng tôi vào tháng Giêng.)

2. G Star’s show starts at 1 p.m. on January 20th .

(Chương trình của G Star bắt đầu lúc 1 giờ chiều ngày 20 tháng 1.)

3. Would you like to go to my birthday party on Friday evening?

(Bạn có muốn đi dự tiệc sinh nhật của tôi vào tối thứ Sáu không?)

4. My friend’s birthday in March.

(Sinh nhật của bạn tôi vào tháng Ba.)

5. My parents enjoy listening country music in their free time.

(Bố mẹ tôi thích nghe nhạc đồng quê trong thời gian rảnh rỗi.)

Pronunciation a

a. Circle the word that has the underlined part pronounced differently from the others.

(Khoanh từ được gạch chân có phần phát âm khác với các từ còn lại .)

1. A. hip hop  B. rock  C. pop  D. folk 

2. A. classical  B.jazz C. dance D. regga

3. A. hears B. sings C. makes D. says

Lời giải chi tiết:

1 - D

2 - D

3 - C

Pronunciation b

 b. Circle the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

( Khoanh tròn từ khác với ba từ còn lại ở vị trí trọng âm chính trong mỗi câu hỏi sau đây.)

4. A. dancer B. device C. singer D. country 

5. A. reggae B. hip hop C. guitar D. music 

6. A. interesting B. terrible C. beautiful D. exciting

Lời giải chi tiết:

4 - B

5 - C

6 - D

 • Tiếng Anh 7 Unit 3 Lesson 3

  In pairs: Name three movies you like and say why you like them. What are different types of movie you can watch? a. Fill in the blanks using the words in the box. Listen to an English teacher and check your answers. b. Now, listen and circle the correct answers. a. Read the description and choose the best title. b. Now, read and fill in the blanks. c. In pairs: Would you like to watch this movie? Why (not)? a. Read about writing a movie description. Then, read the description of The Dark Knight

 • Tiếng Anh 7 Unit 3 Lesson 2

  a. Match the words with the descriptions. Listen and repeat. b. In pairs: Ask and answer about each type of music. Do you like any of them? a. Listen to three friends talking about a music event. Where are they? b. Now, listen and answer the questions. c. In pairs: What kind of music concert would you like to go to? Which band or singer would you like to see?

 • Tiếng Anh 7 Unit 3 Lesson 1

  a. Match the words with the pictures. Listen and repeat. b. In pairs: Say which types of music you like and dislike. Describe them using the adjectives below. a. Read the blog posts. Do Binh and Linh both like rock music? b. Now, read and circle the correct answers. c. In pairs: When do you like to listen to music? . Listen and repeat. b. Circle the correct words. c. Write sentences using the pictures. d. In pairs: Ask and answer. a. Focus on different sounds /s/, /z/ of "s" at the end of verbs.

 • Luyện tập từ vựng Unit 3 Tiếng Anh 7 iLearn Smart World

  Tổng hợp từ vựng Unit 3 Tiếng Anh 7 iLearn Smart World

 • Tiếng Anh 7 iLearn Smart World Unit 3 Từ vựng

  Tổng hợp từ vựng Unit 3. Music and Arts Tiếng Anh 7 iLearn Smart World

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close