Tiếng Anh 7 Unit 3 Review

You will hear five short conversations. You will hear each conversation twice. There is one question for each conversation. For each question, choose the correct answer (A, B, or C.) Read the paragraph. Choose the best word (A, B, or for each space.)Number the pictures. a. Underline the mistakes and write the correct answers on the lines. b. Write sentences using the prompts.a. Circle the word that has the underlined part pronounced differently from the others.b. Circle the word that differs fr

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Listening

You will hear five short conversations. You will hear each conversation twice. There is one question for each conversation. For each question, choose the correct answer (A, B, or C.)

(Bạn sẽ nghe 5 hội thoại ngắn, mỗi hội thoại nghe 2 lần. Mỗi hội thoại sẽ có 1 câu hỏi. Với mỗi câu hỏi, chọn đáp án đúng (A, B hoặc C.)

Reading

Read the paragraph. Choose the best word (A, B, or for each space.)

(Đọc đoạn văn. Chọn từ phù hợp nhất (A, B hoặc C cho mỗi chỗ trống).)

Lời giải chi tiết:

1 - A

2 - B

3 - A

4 - A

5 - C

Vocabulary

 Number the pictures.

(Điền số vào tranh tương ứng.)

1. classical music (nhạc cổ điển)

2. rock (nhạc rock)

3. country music (nhạc đồng quê)

4. hip hop (nhạc hip hop)

5. reggae (nhạc reggae)

6. folk music (nhạc dân gian)

Lời giải chi tiết:

1 - C

2 - B

3 - F

4 - E

5 - D

Grammar a

a. Underline the mistakes and write the correct answers on the lines.

(Gạch lỗi sai và sưae lại đáp án đúng.)

1. What kind of music are you like listening to? 

(Loại nhạc nào bạn đang thích nghe?)

2. I likes jazz. I hates rock. 

(Tôi thích nhạc jazz. Tôi ghét nhạc rock.)

3. I doesn't think country music is exciting. 

(Tôi không nghĩ nhạc đồng quê thú vị.)

4. He don't like listening to jazz. He think it's boring. 

(Anh ấy không thích nghe nhạc jazz. Anh ấy thấy nó nhàm chán.)

5. Is she often listen to classical music?

(Cô ấy có thường nghe nhạc cổ điển không?)

6. RnB is he favorite kind of music. 

(RnB là loại nhạc yêu thích của anh ấy.)

Lời giải chi tiết:

2 - hates => hate

3 - doesn’t => don’t

4 - don’t => doesn’t

5 - Is => Does

6 - he => his

Grammar b

b. Write sentences using the prompts.

(Viết câu sử dụng gợi ý.)

Lời giải chi tiết:

1. There’s a music festival in our town in January.

(Có một lễ hội âm nhạc trong thị trấn của chúng tôi vào tháng Giêng.)

2. G Star’s show starts at 1 p.m. on January 20th .

(Chương trình của G Star bắt đầu lúc 1 giờ chiều ngày 20 tháng 1.)

3. Would you like to go to my birthday party on Friday evening?

(Bạn có muốn đi dự tiệc sinh nhật của tôi vào tối thứ Sáu không?)

4. My friend’s birthday in March.

(Sinh nhật của bạn tôi vào tháng Ba.)

5. My parents enjoy listening country music in their free time.

(Bố mẹ tôi thích nghe nhạc đồng quê trong thời gian rảnh rỗi.)

Pronunciation a

a. Circle the word that has the underlined part pronounced differently from the others.

(Khoanh từ được gạch chân có phần phát âm khác với các từ còn lại .)

1. A. hip hop  B. rock  C. pop  D. folk 

2. A. classical  B.jazz C. dance D. regga

3. A. hears B. sings C. makes D. says

Lời giải chi tiết:

1 - D

2 - D

3 - C

Pronunciation b

 b. Circle the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

( Khoanh tròn từ khác với ba từ còn lại ở vị trí trọng âm chính trong mỗi câu hỏi sau đây.)

4. A. dancer B. device C. singer D. country 

5. A. reggae B. hip hop C. guitar D. music 

6. A. interesting B. terrible C. beautiful D. exciting

Lời giải chi tiết:

4 - B

5 - C

6 - D

 • Tiếng Anh 7 Unit 3 Lesson 3

  In pairs: Name three movies you like and say why you like them. What are different types of movie you can watch? a. Fill in the blanks using the words in the box. Listen to an English teacher and check your answers. b. Now, listen and circle the correct answers. a. Read the description and choose the best title. b. Now, read and fill in the blanks. c. In pairs: Would you like to watch this movie? Why (not)? a. Read about writing a movie description. Then, read the description of The Dark Knight

 • Tiếng Anh 7 Unit 3 Lesson 2

  a. Match the words with the descriptions. Listen and repeat. b. In pairs: Ask and answer about each type of music. Do you like any of them? a. Listen to three friends talking about a music event. Where are they? b. Now, listen and answer the questions. c. In pairs: What kind of music concert would you like to go to? Which band or singer would you like to see?

 • Tiếng Anh 7 Unit 3 Lesson 1

  a. Match the words with the pictures. Listen and repeat. b. In pairs: Say which types of music you like and dislike. Describe them using the adjectives below. a. Read the blog posts. Do Binh and Linh both like rock music? b. Now, read and circle the correct answers. c. In pairs: When do you like to listen to music? . Listen and repeat. b. Circle the correct words. c. Write sentences using the pictures. d. In pairs: Ask and answer. a. Focus on different sounds /s/, /z/ of "s" at the end of verbs.

 • Luyện tập từ vựng Unit 3 Tiếng Anh 7 iLearn Smart World

  Tổng hợp từ vựng Unit 3 Tiếng Anh 7 iLearn Smart World

 • Tiếng Anh 7 iLearn Smart World Unit 3 Từ vựng
Quảng cáo
close