Tiếng Anh 7 Unit 10 Lesson 3

In pairs: Look at the picture. What problem can you see? What causes it? What can we do to improve it?a. Listen to an interview. What is Harry's job? b. Now, listen and answer the questions.a. Read Elizabeth's email and circle Windrush City's biggest problem. b. Now, read and fill in the blanks. c. In pairs: Is your town polluted? What are the causes? What should your town do to improve it?a. Read about writing formal emails. Then, read Elizabeth's email again and number the parts that are mor

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Let's Talk!

In pairs: Look at the picture. What problem can you see? What causes it? What can we do to improve it?

(Theo cặp: Xem bức tranh. Bạn có thể thấy vấn đề gì? Điều gì gây ra điều đó? Chúng ta có thể làm gì để cải thiện điều đó?)

Lời giải chi tiết:

I can see carbon dioxide emissions. (Tôi thấy lượng khí thải carbon dioxide.)

Air pollution and climate change cause it. (Ô nhiễm không khí và biến đổi khí hậu gây ra điều đó.)

We can plant trees, reduce the amount of waste. (Chúng ta có thể trồng nhiều cây xanh hơn, giảm lượng chất thải.)

Listening a

a. Listen to an interview. What is Harry's job?

(Nghe bài phỏng vấn. Nghề nghiệp của Harry là gì?)

1. energy expert (chuyên gia năng lượng)

2. city mayor (thị trưởng thành phố)

Listening b

b. Now, listen and answer the questions.

(Harry gợi ý nguồn năng lượng nào?)


Phương pháp giải:

b. Now, listen and answer the questions.

(Bây giờ, nghe và trả lời câu hỏi.)

1. How much of its energy does Greenview get from coal power?

(Greenview nhận được bao nhiêu năng lượng từ than?)

2. What does Harry say is good about coal power?

(Harry nói điều tốt gì về năng lượng từ than?)

3. How much of its energy does Greenview get from renewable sources?

(Greenview nhận được bao nhiêu năng lượng từ các nguồn tái tạo?)

4. Who did Harry speak to last week?

(Harry đã nói chuyện với ai vào tuần trước?)

5. What energy source does Harry suggest?

Reading a

 a. Read Elizabeth's email and circle Windrush City's biggest problem.

(Đọc email của Elizabeth và khoanh tròn vấn đề lớn nhất của thành phố Windrush.)

1. too many wind turbines (quá nhiều tuabin gió)

2. too much air pollution (ô nhiễm không khí quá nhiều)

3. spending too much money on energy (tiêu quá nhiều tiền cho năng lượng)

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Đến: mayoradams@windrush.org

Chủ đề: Giải pháp năng lượng cho thành phố Windrush

Kính gửi Thị trưởng,

Tên tôi là Elizabeth Freeman. Tôi là học sinh tại trường trung học Windrush.

Tôi đang viết về vấn đề ô nhiễm không khí ở thành phố của chúng ta.

Tôi muốn đưa ra những giải pháp giúp thành phố Windrush trở nên thân thiện với môi trường hơn.

Hiện tại, chúng ta nhận được 70% nguồn năng lượng từ than. Các nhà máy điện than rất tốn kém để vận hành. Chúng cũng gây ra rất nhiều ô nhiễm. Tôi nghĩ chúng ta nên thay đổi năng lượng gió.

Nó có thể tái tạo và rẻ để tiến hành. Nó sẽ hoạt động rất tốt. Nó thực sự có gió trong thành phố của chúng ta. Điều này sẽ làm giảm ô nhiễm không khí và làm cho thành phố Windrush thân thiện với môi trường hơn. 

Cảm ơn ngài đã đọc bài viết này.

Trân trọng,

Elizabeth Freeman

Lời giải chi tiết:

Chọn vấn đề 2. too much air pollution (ô nhiễm không khí quá nhiều)

Thông tin: I am writing about the polluted air in our city. (Tôi đang viết về vấn đề ô nhiễm không khí ở thành phố của chúng ta.)

Reading b

b. Now, read and fill in the blanks.

(Bây giờ, đọc và điền vào chỗ trống.)

1. Elizabeth goes to_________ Secondary School. 

2. She is writing about the________air in the city. 

3. The city gets most of its energy from________. 

4. Wind power is ________to run. 

5. Windrush City will become more_______ if Mayor Adams follows Elizabeth's suggestion. 

Lời giải chi tiết:

1 - Windrush

2 - polluted

3 - coal

4 - cheap

5 - eco-friendly

Reading c

c. In pairs: Is your town polluted? What are the causes? What should your town do to improve it?

(Theo cặp: Thị trấn bạn có bị ô nhiễm không? Nguyên nhân là gì? Thị trấn bạn nên làm gì để cải thiện tình trạng đó?)

Lời giải chi tiết:

My town is polluted. Because of lots of waste, lots of vehicles,... (Thị trấn tôi đang bị ô nhiễm. Vì nhiều rác thải, nhiều phương tiện,...)

My town should use renewable energy sources. (Thị trấn tôi nên sử dụng nguồn năng lượng tái tạo.)

Writing a

a. Read about writing formal emails. Then, read Elizabeth's email again and number the parts that are more formal than:

(Đọc về cách viết email trang trọng. Sau đó đọc lại email của Elizabeth và đánh số các phần quan trọng hơn.)

1. Hi Mayor Adams! (Chào thị trưởng)

2. See you. (Hẹn gặp lại)

3. I wanted to say that Windrush City isn't very clean. (Tôi muốn nói rằng thành phố Windrush không sạch chút nào.) 

4. Coal isn't the best energy to use. Let's use wind power. (Than đá không phải năng lượng tốt nhất để sử dụng. Hãy sử dụng năng lượng gió.)

 

Writing Skill (Kỹ năng viết)

Writing formal emails (Viết email trang trọng)

To write a formal email, you should: (Để viết một email trang trọng, bạn nên:)

1. Write a subject line: Changing the energy we use (Viết một dòng chủ đề: Thay đổi năng lượng chúng ta sử dụng)

2. Write a greeting: Dear Mr. Bates, (Viết một lời chào: Ngài Bates thân mến,) 

3. Introduce yourself and why you are writing: My name is...I am writing about... (Giới thiệu bản thân và lý do viết: Tên tôi là...Tôi viết về....)

4. Give the problems and solutions: Currently, Laketown uses...Laketown should change... (Đưa ra vấn đề và giải pháp: Hiện nay, Laketown sử dụng... Laketown nên thay đổi...)

5. Finish the email with "Sincerely" and your full name. (Kết thúc email với “Chân thành” và họ tên của bạn.)  

* Always use full sentences in a formal email - no contractions. I'm --> I am (Luôn sử dụng câu đầy đủ trong email trang trọng - không viết tắt. I'm --> I am)

Lời giải chi tiết:

1. “Dear Mayor Adams,” -----> Formal than “Hi Mayor Adams!” (Chào thị trưởng)

2. “Sincerely, Elizabeth Freeman” -----> Formal than “See you.” (Hẹn gặp lại)

3. “I am writing about the polluted air in our city.” -----> Formal than “I wanted to say that Windrush City isn't very clean.” (Tôi muốn nói rằng thành phố Windrush không sạch chút nào.) 

4. “Coal power plants are expensive to run. They cause a lot of pollution, too. I think we should change to wind power.” -----> Formal than “Coal isn't the best energy to use. Let's use wind power.” (Than đá không phải năng lượng tốt nhất để sử dụng. Hãy sử dụng năng lượng gió.)

Writing b

b. Read the email below and underline the informal language. Rewrite them in formal language in your notebook. Use the skill box to help you.

(Đọc email bên dưới và gạch chân từ không trang trọng. Viết lại những từ đó bằng ngôn ngữ trang trọng vào sổ tay của bạn bằng cách sử dụng hộp kỹ năng.)

To: johnscott@blackstone.gov (Đến: johnscott@blackstone.gov)

Subject: RE: Energy idea (Chủ đề: RE: Ý tưởng năng lượng)

Hi Mr. Scott, (Chào ngài Scott,)

I'm Peter Jones. Blackstone Town should stop using coal. It's expensive and causes pollution. We should change to renewable energy. Let's use wind power. It's so windy here in fall and winter. (Tôi là Peter Jones. Thị trấn Blackstone nên dừng sử dụng than đá. Nó đắt và gây ô nhiễm. Chúng ta nên thay đổi thành năng lượng tái tạo. Hãy sử dụng năng lượng gió. Nó sẽ có gió vào mùa thu và mùa đông.)

See you, (Thân ái,)

Peter

Lời giải chi tiết:

To: johnscott@blackstone.gov 

Subject: RE: Energy idea 

Hi Mr. Scott, 

I'm Peter Jones. Blackstone Town should stop using coal. It's expensive and causes pollution. We should change to renewable energy. Let's use wind power.It's so windy here in fall and winter. 

See you, 

Peter

Hi Mr. Scott,  => Dear Mr. Scott,

I’m Peter Jones. => My name is Peter Jones.

It's => It is

Let's use wind power. => We should use wind power.

See you, => Sincerely,

 

Speaking a

 a. You're talking about how to make Blackstone Town greener. In pairs: Read about Blackstone Town. Discuss which energy sources the town should use more or less.

(Bạn đang nói về việc làm thế nào để thị trấn Blackstone xanh hơn. Theo cặp: Đọc về thị trấn Blackstone. Thảo luận nguồn năng lượng thị trấn nên sử dụng nhiều hay ít.)

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Nguồn năng lượng

Than đá - 60%

Khí ga tự nhiên - 15%

Năng lượng mặt trời - 5%

Dầu - 20%

Thị trấn Blackstone

Thị trấn Blackstone gần một con sông lớn. Nó có gió suốt mùa thu và mùa đông. Nó có ánh nắng suốt mùa thu và mùa hè. Thành phố không có quá nhiều tiền để tích lũy.

 

Lời giải chi tiết:

Blackstone Town should use more solar energy and reduce coal energy.

(Thị trấn Blackstone nên sử dụng nhiều năng lượng mặt trời và giảm năng lượng than.)

Speaking b

 b. Complete the table with two energy sources you want to change, what you want to change them to, and why.

(Hoàn thành bảng với hai nguồn năng lượng bạn muốn thay thế, bạn muốn nó thay đổi thành cái gì, và tại sao.)

Lời giải chi tiết:

 

Name (Tên)

Reason (Nguyên nhân)

Current energy source 1:

Coal (than)

Polluted (ô nhiễm)

New energy source:

Wind power (năng lượng gió)

Renewable (có thể tái tạo)

Current energy source 2:

Natural gas (khí ga)

Nonrenewable (không thể tái tạo)

New energy source:

Hydro power (thủy điện)

Renewable (có thể tái tạo)

Let's Write!

 a. Now, write an email to the mayor of Blackstone Town to suggest changing energy sources. Use the Feedback form to help you. Write 60 to 80 words.

(Bây giờ, viết 1 email gửi đến thị trưởng của thị trấn Blackstone để đưa ra ý kiến thay đổi nguồn năng lượng. Sử dụng mẫu phản hồi, viết 60-80 từ. )

                                                  Feedback (phản hồi)

The email follows the model and uses the correct structure.***

(Email đúng với mẫu trên và sử dụng đúng cấu trúc.)

It is interesting. (Suggest ideas, if not.)***

(Nó thú vị. (Đề xuất ý kiến, nếu không.)

I can understand the everything.***

(Tôi có thể hiểu mọi thứ.) 

(Underline anything you don't understand.)

(Gạch chân những gì bạn không hiểu.) 

Lời giải chi tiết:

To: mayor@blackstone.org 

Subject: Energy suggestions for Blackstone City 

Dear Mayor Adams, 

My name is Nina Tran. I am a student at Blackstone Secondary School. 

I am writing about the polluted air in our city. I would like to suggest ways to make Blackstone City more eco-friendly. Now, we get 70% of our energy from coal. Coal power plants are expensive to run and nonrenewable. They cause a lot of pollution, too. I think we should change to wind power. It is renewable and cheap to run. It would work very well. It is really windy in our city. This will reduce air pollution and make Blackstone City more eco-friendly. Thank you for reading this. 

Sincerely, 

Nina Tran

(Đến: mayora@windrush.org

Chủ đề: Giải pháp năng lượng cho thành phố Blackstone

Kính gửi Thị trưởng,

Tên tôi là Nina Trần. Tôi là học sinh tại trường trung học Blackstone.

Tôi đang viết về vấn đề ô nhiễm không khí ở thành phố của chúng ta. Tôi muốn đưa ra những giải pháp giúp thành phố Windrush trở nên thân thiện với môi trường hơn. Hiện tại, chúng ta nhận được 70% nguồn năng lượng từ than. Các nhà máy điện than rất tốn kém để vận hành và không thể tái tạo. Chúng cũng gây ra rất nhiều ô nhiễm. Tôi nghĩ chúng ta nên thay đổi năng lượng gió. Nó có thể tái tạo và rẻ để tiến hành. Nó sẽ hoạt động rất tốt. Nó thực sự có gió trong thành phố của chúng ta. Điều này sẽ làm giảm ô nhiễm không khí và làm cho thành phố Blackstone thân thiện với môi trường hơn. 

Cảm ơn ngài đã đọc bài viết này.

Trân trọng,

Nina Trần)

 • Tiếng Anh 7 Unit 10 Review

  Listen to Steve talking to Alice about energy. For each question, choose the correct answer (A, B, or C). You will hear the conversation twice. Read the text about Midnight City. Choose the correct answer (A, B, or C).Fill in the blanks with the words from the box.Combine the sentences using and or but. Circle the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions. b. Circle the word that has the underlined part pronounced differently from

 • Tiếng Anh 7 Unit 10 Lesson 2

  a. Match the words with the pictures. b. Add each word/phrase (5–9) to the correct column. Listen and repeat. c. In pairs: Discuss which energies you think are clean to run or cause pollution.a. Read the text and underline the correct title. b. Now, read and answer the questions.c. In pairs: Which of the energy sources is the best choice for the future of your country?a. Listen and repeat.b. Write sentences using the prompts.c. Fill in the blanks using “and or , but”.d. In pairs: Make sentences

 • Tiếng Anh 7 Unit 10 Lesson 1

  a. Fill in the table. Listen and repeat.b. In pairs: Discuss which renewable energy source could be useful where you live. a. Listen to Emma and James talking to experts at an energy convention.What do they want to learn about?b. Now, listen and circle True or False. c. In pairs: What sources of energy does your country use? Do you think it uses more non-renewable or renewable energy? a. Listen and repeat.b. Unscramble the sentences.c. Look at the table and write the sentences. d. In pairs: Comp

 • Luyện tập từ vựng Unit 10 Tiếng Anh 7 iLearn Smart World
 • Tiếng Anh 7 iLearn Smart World Unit 10 Từ vựng
Quảng cáo
close