Tiếng Anh 7 Unit 5 Lesson 2

a. Fill in the blanks. Listen and repeat.b. In pairs: Say which of these you have in your kitchen. a. Read the paragraph about Pete. What did his mom want him to do? b. Now, read the paragraph and complete the table.c. In pairs: What different containers do they mention in the reading? a. Listen and repeat.b. Unscramble the sentences.c. Read the paragraph and fill in the blanks with the correct articles.d. What did your mom buy from the supermarket last week? In pairs: Choose three things and t

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

New Words a

Video hướng dẫn giải

 a. Fill in the blanks. Listen and repeat.

(Điền vào chỗ trống. Nghe và lặp lại.)


Lời giải chi tiết:

1. a bunch of bananas (1 nải chuối)

2. a bag of flour (1 túi bột mì)

3. a bottle of oil (1 chai dầu ăn)

4. a can of beans (1 lon đậu)

5. a carton of eggs. (1 hộp trứng)

6. a stick of butter (1 thanh bơ)

7. a box of milk (1 hộp sữa)

8. a carton of spaghetti (1 hộp mì ống)

New Words b

Video hướng dẫn giải

b. In pairs: Say which of these you have in your kitchen. 

(Theo cặp: Nói những thứ bạn có trong bếp.)

I have two bags of rice in my kitchen.

(Tôi có 2 túi gạo trong bếp.)


Lời giải chi tiết:

I have a box of milk in my kitchen. (Tôi có 1 hộp sữa trong bếp.)

I have a bottle of oil in my kitchen. (Tôi có 1 chai dầu ăn trong bếp.)

Reading a

Video hướng dẫn giải

a. Read the paragraph about Pete. What did his mom want him to do?

(Đọc đoạn văn về Pete. Mẹ anh ấy muốn anh ấy làm gì?)

1. buy the groceries (mua hàng tạp phẩm)                     

2. put the groceries away (cất đồ)           

3. make lunch and dinner (nấu bữa trưa và tối)       

Yesterday morning, Pete's mom went shopping to get groceries. She got a carton of eggs, a can of tomatoes, and an onion for dinner that night. When she got home, she asked her son, Pete, to help her put the groceries away. He put the eggs in the fridge and the onion in the top cupboard. He put the tomatoes in the bottom cupboard next to the sink. Later, she went to the store to get things for lunch. She got a bunch of bananas, a bag of chips, and two sandwiches. The bananas went into the bottom cupboard, the chips into the top cupboard, and the sandwiches into the fridge. That night, Pete helped his mom cook a delicious dinner.

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Sáng qua, mẹ Pete đi mua sắm để mua một số hàng tạp phẩm. Cô ấy mua một hộp trứng, một lon cà chua, và một củ hành cho bữa tối hôm đó. Khi cô về nhà, cô hỏi con trai, Pete giúp cô ấy cất đồ vào. Cậu ấy đã để trứng vào tủ lạnh và để hành lên trên tủ. Cậu ấy để cà chua dưới đáy tủ gần vòi rửa. Sau đó cô ấy đến của hàng để mua đồ cho bữa trưa. Cô ấy mua một nải chuối, một túi khoai tây chiên và hai bánh mì sandwich. Chuối được để dưới đáy tủ, khoai tây chiên để trên tủ và bánh sandwich được để trong tủ lạnh. Tối hôm đó, Pete đã giúp mẹ cậu ấy nấu một bữa ngon.

Lời giải chi tiết:

Chọn 2. put the groceries away (cất thực phẩm)

Giải thích: Vì trong đoạn văn nói về việc Pete giúp mẹ cậu ấy cất đồ vào trong nhà bếp.

Thông tin: When she got home, she asked her son, Pete, to help her put the groceries away.

(Khi cô về nhà, cô hỏi con trai, Pete giúp cô ấy cất đồ vào.)

Reading b

Video hướng dẫn giải

b. Now, read the paragraph and complete the table.

(Bây giờ, đọc đoạn văn và hoàn thành bảng.)

Lời giải chi tiết:

Top cupboard

(Ngăn trên cùng tủ chén/ bát)

Fridge

(Tủ lạnh)

Bottom cupboard

(Ngăn dưới cùng tủ chén/ bát)

onion (hành)

eggs (trứng)

tomatoes (cà chua)

chips (khoai tây chiên)

sandwiches (bánh mì sandwich)

bananas (chuối)

Reading c

Video hướng dẫn giải

 c. In pairs: What different containers do they mention in the reading?

(Theo cặp: Họ đề cập đến những vật để chứa khác nhau nào trong bài đọc?)

What other ones do you know?

(Bạn biết những cái nào khác?)

Lời giải chi tiết:

A: What different containers do they mention in the reading?

(Họ đề cập đến những thùng chứa khác nhau nào trong bài đọc?)

B: They mention abouta carton of eggs, a can of tomatoes, a bunch of bananas, a bag of chips.

(Họ đề cập đến một hộp trứng, một hộp cà chua, một nải chuối, một túi khoai tây chiên.)

A: What other ones do you know?

(Bạn biết những cái nào khác nữa?)

B: I know a box of, a stick of,...

(Tôi biết một hộp, một thanh....)

Grammar a

Video hướng dẫn giải

a. Listen and repeat.

(Nghe và lặp lại.)


Father: Do you want a red apple or a green apple?

(Bố: Con muốn quả táo đỏ hay táo xanh?)

Son: I want the red apple.

(Con trai: Con muốn quả táo đỏ ạ.)

Grammar b

Video hướng dẫn giải

 b. Unscramble the sentences.

(Sắp xếp câu.)

1. the/the/of/table./chocolate/Put/on/box

Put the box of chocolate on the table.

(Hãy đặt 1 hộp sô-cô-la lên bàn.)

2. orange/an/breakfast./He/for/ate

3. is/This/big/a/of/bag/rice.

4. you/get/Can/a/tomatoes?/me/bag/of

5. the/Put/in/fridge,/eggs/please./the

6. bag/l/a/of/and/two/bottles/oil./of/flour/bought

Lời giải chi tiết:

2. He ate an orange for breakfast.

(Anh ấy đã ăn một quả cam vào bữa sáng.)

3. This is a big bag of rice.

(Đây là một túi gạo to.)

4. Can you get me a bag of tomatoes?

(Bạn có thể đưa tôi một giỏ cà chua được không?)

5. Put the eggs in the fridge, please.

(Hãy đặt trứng vào tủ lạnh.)

6. I bought a bag of flour and two bottles of oil.

(Tôi đã mua một túi bột mì và hai chai dầu ăn.)

Grammar c

Video hướng dẫn giải

 c. Read the paragraph and fill in the blanks with the correct articles.

(Đọc đoạn văn và điền vào chỗ trống các mạo từ đúng với đoạn văn.)

Lời giải chi tiết:

1. a

2. an

3. the

4. the

5. a

6. a

7. the

Kelly went shopping to buy her groceries. She bought (1) a packet of cookies, a bottle of cola, (2) an apple pie, a carton of eggs, some potatoes, a can of beans, and a large carton of milk. She ate (3) the cookies with her friend before lunch and used four of the eggs to make a cake for her sister's birthday. She ate some beans for lunch, and added some of (4) the milk to (5) a cup of coffee. To make her dinner, she took (6) a bag of rice out of the cupboard. She cooked some of (7) the rice with some vegetables. It was delicious! For dessert, she had an apple pie.

Tạm dịch:

Kelly đã đi mua sắm để mua hàng tạp hóa của mình. Cô ấy mua một gói bánh quy, một chai cola, một chiếc bánh táo, một hộp trứng, một ít khoai tây, một lon đậu và một hộp sữa lớn. Cô ấy đã ăn chiếc bánh quy với bạn mình trước bữa trưa và dùng bốn quả trứng để làm bánh cho sinh nhật của em gái cô ấy. Cô ấy ăn một ít đậu vào bữa trưa, và thêm một ít sữa vào một tách cà phê. Để làm bữa tối, cô ấy lấy một bao gạo ra khỏi tủ. Cô ấy đã nấu một số gạo với một số loại rau. Nó rất là ngon! Để tráng miệng, cô ấy có một chiếc bánh táo.

Grammar d

Video hướng dẫn giải

d. What did your mom buy from the supermarket last week? In pairs: Choose three things and tell your partner where she put them.

(Mẹ bạn đã mua gì từ siêu thị vào tuần trước? Theo cặp: Chọn 3 thứ và nói với bạn mình nơi mẹ bạn đã để chúng.)


Lời giải chi tiết:

Last week, my mom bought some groceries from the supermarket. She bought a box of milk, a bag of tomatoes and a carton of eggs. She put the milk and the eggs in the fridge. She put the tomatoes in the bottom cupboard. 

(Tuần trước, mẹ tôi đã mua một vài hàn hóa từ siêu thị. Mẹ đã mua một hộp sữa, một giỏ cà chua và một hộp trứng. Mẹ đã để sữa và trứng vào tủ lạnh và để cà chua dưới đáy tủ.)  


Pronunciation a

Video hướng dẫn giải

 a. "...bunch of...","...bag of..." often sound like /bʌntʃəv/, /bæɡəv/

(“...bunch of...”, “...bag of...” thường phát âm như /bʌntʃəv/, /bæɡəv/)

Pronunciation b

Video hướng dẫn giải

b. Listen. Notice the sound changes of the underlined words.

(Nghe. Chú ý sự thay đổi phát âm của những từ được gạch chân.)


a bunch of bananas (1 nải chuối)

bag of sugar  (1 túi đường)                     

Pronunciation c

Video hướng dẫn giải

 c. Listen and cross out the sentence that doesn't follow the note in "a."

(Nghe và gạch bỏ câu không theo ghi chú ở ý a.)


 

There's a bunch of bananas. (Có 1 nải chuối.)

 

There's a bag of onions. (Có 1 giỏ hành.)

Lời giải chi tiết:

There's a bag of onions. (Có 1 giỏ hành.)

=> Sai vì không có sự nối âm.

 

Pronunciation d

Video hướng dẫn giải

d. Practice saying the sentence with the sound changes noted in "a." with a partner.

(Luyện tập nói câu với bạn đồng hành với sự thay đổi phát âm được chú ý ở phần a.)

Practice Câu 14

Video hướng dẫn giải

Take turns saying where to put the groceries.

(Lần lượt nói về nơi đặt những hàng tạp phẩm.)

There's a bag of rice. (Có 1 túi gạo.)

Put the bag of rice in the bottom cupboard. (Đặt túi gạo dưới đáy tủ.)

ОК. (Được thôi.)

Lời giải chi tiết:

There is a box of milk. Put the box of milk in the fridge.

(Có 1 hộp sữa. Để hộp sữa vào tủ lạnh.)

There is a bunch of bananas. Put the bunch of bananas on the table.

(Có 1 nải chuối. Để nải chuối vào trên bàn.)

There is a box of chocolates. Put the box of chocolates in the fridge.

(Có 1 hộp socola. Để hộp socola vào tủ lạnh.)

There is a stick of butter. Put the stick of butter in the fridge.

(Có 1 thanh bơ. Để thanh bơ vào tủ lạnh.)

Speaking a

Video hướng dẫn giải

a. Draw both kitchen diagrams in your notebook. Choose 7 items from the list and draw them in your kitchen. In pairs: Student A, ask Student B what food they have and where it is, then draw it on your partner's kitchen. Swap roles and repeat. Did you draw your partner's kitchen correctly?

(Vẽ cả hai sơ đồ nhà bếp trong sổ ghi chép của bạn. Chọn 7 mục từ danh sách và vẽ chúng vào phòng bếp của bạn. Theo cặp: Học sinh A hỏi học sinh B có những đồ gì và chúng được để ở đâu, sau đó vẽ nó lên phòng bếp của bạn đồng hành. Hoán đổi vai trò và lặp lại. Bạn có vẽ đúng phòng bếp của bạn mình không?)

- What do you have in your kitchen? (Bạn có gì trong nhà bếp?)

I have a bunch of bananas. (Tôi có 1 nải chuối.)

- Where are the bananas? (Nải chuối ở đâu?)

The bananas are on the table. (Nải chuối ở trên bàn.)

Lời giải chi tiết:

A: What do you have in your kitchen? (Bạn có gì trong nhà bếp?)

B: I have a bag of rice. (Tôi có 1 túi gạo.)

A: Where is the bag of rice? (Túi gạo ở đâu?)

B: The bag of rice is in the bottom cupboard. (Túi gạo được đặt ở đáy tủ.)

A: What do you have in your kitchen? (Bạn có gì trong nhà bếp?)

B: I have a bag of flour. (Tôi có 1 túi bột mì.)

A: Where is the flour? (Bột mì ở đâu?)

B: The flour is on the top cupboard. (Bột mì ở trên mặt tủ.)

A: What do you have in your kitchen? (Bạn có gì trong nhà bếp?)

B: I have a bottle of oil. (Tôi có 1 chai dầu ăn.)

A: Where is the oil? (Dầu ăn ở đâu?)

B: The oil is on the cupboard. (Dầu ăn ở trên tủ.)

A: What do you have in your kitchen? (Bạn có gì trong nhà bếp?)

B: I have a carton of eggs. (Tôi có 1 hộp trứng.)

A: Where are the eggs? (Trứng ở đâu?)

B: The eggs are in the fridge. (Trứng ở trong tủ lạnh.)

A: What do you have in your kitchen? (Bạn có gì trong nhà bếp?)

B: I have a can of beans. (Tôi có 1 hộp đỗ.)

A: Where are the beans? (Đỗ ở đâu?)

B: The beans are on the table. (Đỗ ở trên bàn.)

Speaking b

Video hướng dẫn giải

 b. Join another pair and look at their kitchens. Did you put any of the same ingredients in the same places?

(Tham gia vào cặp khác và xem nhà bếp của họ. Bạn đã đặt bất kỳ những đồ tương tự ở cùng một nơi không?)

 • Tiếng Anh 7 Unit 5 Lesson 3

  In pairs: What unusual foods can you think of? What's the strangest? a. A tour guide is talking to a group of tourists in Hà Giang Province. Where are the people?b. Now, listen and choose the best word(s) to complete the sentences.a. Read the blog post and match the pictures to the underlined words.b. Now, read and fill in the blanks.c. In pairs: Which strange foods do you want to try?a. Read about writing food blog posts. Then, read Long's blog and circle the six points listed below.b. Number

 • Tiếng Anh 7 Unit 5 Review

  You will hear Justin and his dad talking in the kitchen. For each question, choose the correct answer (A, B, or C). You will hear the conversation twice. Read the text. Choose the correct answer (A, B, or C). Match the words with the descriptions.Fill in the blanks with a, an, the, much, or many. a. Circle the word that has the underlined part pronounced differently from the others. b. Circle the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following q

 • Tiếng Anh 7 Unit 5 Lesson 1

  a. Number the pictures. Listen and repeat. b. In pairs: Practice saying units of measurement with the ingredients using the numbers below. a. Listen to Logan talking to his mom. Where are they? b. Now, listen and write the amounts or quantities they need. c. In pairs: What do you usually buy at the supermarket? a. Listen and repeat. b. Circle the correct words. c. Look at the table of ingredients you need. Read the answers and write the questions. d. In pairs: What ingredients are in your frid

 • Luyện tập từ vựng Unit 5 Tiếng Anh 7 iLearn Smart World

  Tổng hợp từ vựng Unit 5 Tiếng Anh 7 iLearn Smart World

 • Tiếng Anh 7 iLearn Smart World Unit 5 Từ vựng

  Tổng hợp từ vựng Unit 5. Food and Drinks Tiếng Anh 7 iLearn Smart World

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close