Môn Tin học 11 Kết nối tri thức gồm 2 cuốn sách: Định hướng khoa học máy tính và Định hướng tin học ứng dụng. Giải sách Tin học 11 Kết nối tri thức ngắn gọn, chính xác với đầy đủ các chủ đề giúp học sinh học hiệu quả, nắm vững lý thuyết và bài tập trong sgk tin học

Chủ đề chung

Định hướng tin học ứng dụng

Định hướng khoa học máy tính

Môn Tin học lớp 11 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống bao gồm 2 cuốn sách là: Tin học định hướng khoa học máy tính và Tin học định hướng tin học ứng dụng. Hiện tại 2 cuốn sách đang được Ban chuyên môn của Lời giải hay tiến hành giải và sẽ cập nhật trên trang trong thời gian sớm nhất.

Sách Tin học 11 Định hướng khoa học máy tính gồm 6 chủ đề với 31 bài học

Chủ đề 1. Máy tính và xã hội tri thức

Bài 1. Hệ điều hành

Bài 2. Thực hành sử dụng hệ điều hành

Bài 3. Phần mềm nguồn mở và phần mềm chạy trên Internet

Bài 4. Bên trong máy tính

Bài 5. Kết nối máy tính với các thiết bị số

Chủ đề 2. Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin

Bài 6. Lưu trữ và chia sẻ tệp tin trên Internet

Bài 7. Thực hành tìm kiếm thông tin trên Internet

Bài 8. Thực hành nâng cao sử dụng thư điện tử và mạng xã hội

Chủ đề 3. Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số

Bài 9. Giao tiếp an toàn trên Internet

Chủ đề 4. Giới thiệu các hệ cơ sở dữ liệu

Bài 10. Lưu trữ dữ liệu và khai thác thông tin phục vụ quản lí

Bài 11. Cơ sở dữ liệu

Bài 12. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu và hệ cơ sở dữ liệu

Bài 13. Cơ sở dữ liệu quan hệ

Bài 14. SQL - ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc

Bài 15. Bảo mật và an toàn hệ cơ sở dữ liệu

Chủ đề 5. Hướng nghiệp với tin học

Bài 16. Công việc quản trị cơ sở dữ liệu

Chủ đề 6. Kĩ thuật lập trình

Bài 17. Dữ liệu mảng một chiều và hai chiều

Bài 18. Thực hành dữ liệu mảng một chiều và hai chiều

Bài 19. Bài toán tìm kiếm

Bài 20. Thực hành bài toán tìm kiếm

Bài 21. Các thuật toán sắp xếp đơn giản

Bài 22. Thực hành bài toán sắp xếp

Bài 23. Kiểm thử và đánh giá chương trình

Bài 24. Đánh giá độ phức tạp thời gian thuật toán

Bài 25. Thực hành xác định độ phức tạp thời gian thuật

Bài 26. Phương pháp làm mịn dần trong thiết kế chương trình

Bài 27. Thực hành thiết kế chương trình theo phương pháp làm mịn dần

Bài 28. Thiết kế chương trình theo mô đun

Bài 29. Thực hành thiết kế chương trình theo mô đun

Bài 30. Thiết lập thư viện cho chương trình

Bài 31. Thực hành thiết lập thư viện chương trình

 

Sách Tin học 11 Định hướng tin học ứng dụng gồm 7 chủ đề với 31 bài học

Chủ đề 1. Máy tính và xã hội tri thức

Bài 1. Hệ điều hành

Bài 2. Thực hành sử dụng hệ điều hành

Bài 3. Phần mềm nguồn mở và phần mềm chạy trên Internet

Bài 4. Bên trong máy tính

Bài 5. Kết nối máy tính với các thiết bị số

Chủ đề 2. Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin

Bài 6. Lưu trữ và chia sẻ tệp tin trên Internet

Bài 7. Thực hành tìm kiếm thông tin trên Internet

Bài 8. Thực hành nâng cao sử dụng thư điện tử và mạng xã hội

Chủ đề 3. Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số

Bài 9. Giao tiếp an toàn trên Internet

Chủ đề 4. Giới thiệu các hệ cơ sở dữ liệu

Bài 10. Lưu trữ dữ liệu và khai thác thông tin phục vụ quản lí

Bài 11. Cơ sở dữ liệu

Bài 12. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu và hệ cơ sở dữ liệu

Bài 13. Cơ sở dữ liệu quan hệ

Bài 14. SQL - ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc

Bài 15. Bảo mật và an toàn hệ cơ sở dữ liệu

Chủ đề 5. Hướng nghiệp với tin học

Bài 16. Công việc quản trị cơ sở dữ liệu

Chủ đề 6. Thực hành tạo và khai thác cơ sở dữ liệu

Bài 17. Quản trị cơ sở dữ liệu trên máy tính

Bài 18. Thực hành xác đinh cấu trúc bảng có khóa ngoài

Bài 19. Thực hành tạo lập cơ sở dữ liệu và hệ cơ sở dữ liệu

Bài 20. Thực hành tạo lập các bảng có khóa ngoài

Bài 21. Thực hành cập nhật và truy xuất dữ liệu các bảng

Bài 22. Thực hành cập nhật bảng dữ liệu có tham chiếu

Bài 23. Thực hành truy xuất dữ liệu qua liên kết các bảng

Bài 24. Thực hành sao lưu dữ liệu

Chủ đề 7. Phần mềm chỉnh sửa ảnh và làm video

Bài 25. Phần mềm chỉnh sửa ảnh

Bài 26. Công cụ tinh chỉnh màu sắc và công cụ dọn

Bài 27. Công cụ vẽ và một số ứng dụng

Bài 28. Tạo ảnh động

Bài 29. Khám phá phần mềm làm phim

Bài 30. Biên tập phim

Bài 31. Thực hành tạp phim hoạt hình