Bài 20. Thực hành bài toán tìm kiếm trang 94 SGK Tin học 11 Định hướng khoa học máy tính Kết nối tri thức

Chỉnh sửa lại chương trình của Nhiệm vụ 3 để cho phép chương trình có thể tìm kiếm điểm số trên danh sách điểm số được sắp xếp theo thứ tự giảm dần.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Luyện tập

Chỉnh sửa lại chương trình của Nhiệm vụ 3 để cho phép chương trình có thể tìm kiếm điểm số trên danh sách điểm số được sắp xếp theo thứ tự giảm dần.


Phương pháp giải:

 Dựa vào hướng dẫn của Nhiệm vụ 3 trang 97,98 SGK kết hợp kiến thức thực tế của bản thân để trả lời câu hỏi.


Lời giải chi tiết:

Def BinrySearch(A,K):

     left=0

     right=len(A)-1

     while left<=right:

         mid=(left+right)//2

         if A[mid]==K:

          return mid

         elif A[mid]<K:

          left=mid-1

         else:

          right=mid+1

     return -1

input_file=open(“diemthi_sx.inp”)

ds_diem=[]

for line in input_file.readlines():

     ds_diem.append(float(line))

input_file.close():

diem=float(input(‘nhập điểm số cần kiểm tra:’))

vitri=BanirySearch(ds_diem,diem)

if vitri==-1:

     print(‘không tồn tại điểm số cần tìm trong danh sách’)

else:

     print(‘điểm cần tìm nằm ở hàng thứ’,vitri,’trong danh sách’)


Vận dụng

Viết chương trình tra cứu tên theo điểm thi của học sinh trong lớp. Chương trình cho phép người dùng nhập vào khoảng điểm số cần tìm kiếm (ví dụ từ 6 đến 8). Chương trình kiểm tra và thông báo tên của học sinh có điểm số nằm trong khoảng tương ứng. Giải bài toán trong hai trường hợp: điểm được sắp xếp theo thứ tự ngẫu nhiên như trong Nhiệm vụ 1 hoặc điểm được sắp xếp theo thứ tự tăng dẫn như sau:

Sơn 5.6

Huyền 7.4

Nam 7.8

Hùng 8.4

Hương 8.9

Hà 9.5


Phương pháp giải:

Dựa vào hướng dẫn của Nhiệm vụ 1 trang 94, 95, 96 SGK kết hợp kiến thức thực tế của bản thân để trả lời câu hỏi.


Lời giải chi tiết:

1.Điểm được sắp xếp theo thứ tự ngẫu nhiên:

# Danh sách tên học sinh

class_names = ["Sơn", "Huyền", "Nam", "Hùng", "Hương", "Hà"]

# Danh sách điểm thi tương ứng

class_scores = [5.6, 7.4, 7.8, 8.4, 8.9, 9.5]

# Nhập khoảng điểm cần tra cứu

start_score = float(input("Nhập điểm bắt đầu của khoảng điểm: "))

end_score = float(input("Nhập điểm kết thúc của khoảng điểm: "))

# Kiểm tra và thông báo tên học sinh có điểm nằm trong khoảng tương ứng

found = False

for i in range(len(class_names)):

  if class_scores[i] >= start_score and class_scores[i] <= end_score:

   print("Học sinh", class_names[i], "có điểm là", class_scores[i])

   found = True

if not found:

  print("Không tìm thấy học sinh nào có điểm trong khoảng điểm đã nhập.")

2.Điểm được sắp xếp theo thứ tự tăng dần:

# Danh sách tên học sinh

class_names = ["Sơn", "Huyền", "Nam", "Hùng", "Hương", "Hà"]

# Danh sách điểm thi tương ứng (đã được sắp xếp theo thứ tự tăng dần)

class_scores = [5.6, 7.4, 7.8, 8.4, 8.9, 9.5]

# Nhập khoảng điểm cần tra cứu

start_score = float(input("Nhập điểm bắt đầu của khoảng điểm: "))

end_score = float(input("Nhập điểm kết thúc của khoảng điểm: "))

# Tìm kiếm nhị phân để tra cứu tên học sinh

found = False

low = 0

  high = len(class_names) – 1

while low <= high:

  mid = (low + high) // 2

  if class_scores[mid] >= start_score and class_scores[mid] <= end_score:

   print("Học sinh", class_names[mid], "có điểm là", class_scores[mid])

   found = True

   break

  elif class_scores[mid] < start_score:

   low = mid + 1

  else:

   high = mid - 1

if not found:

  print("Không tìm thấy học sinh nào có điểm trong khoảng điểm đã nhập.")

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close