Bài 22. Thực hành cập nhật bảng dữ liệu có tham chiếu trang 105 SGK Tin học 11 Định hướng tin học ứng dụng Kết nối tri thức

Khi cập nhật một bảng có khóa ngoài, dữ liệu của trường khóa ngoài phải là dữ liệu tham chiếu được đến một trường khóa chính của một bảng tham chiếu. HeidiSQL hỗ trợ kiểm soát điều này như thế nào?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Khởi động

Khi cập nhật một bảng có khóa ngoài, dữ liệu của trường khóa ngoài phải là dữ liệu tham chiếu được đến một trường khóa chính của một bảng tham chiếu. HeidiSQL hỗ trợ kiểm soát điều này như thế nào?


Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức Bài 10 đến Bài 17 và kiến thức thực tế của bản thân để trả lời câu hỏi.


Lời giải chi tiết:

HeidiSQL cung cấp tính năng hỗ trợ kiểm soát khóa ngoài trong quá trình cập nhật dữ liệu trên bảng, giúp đảm bảo tính nhất quán và tính toàn vẹn của dữ liệu trong CSDL.


Luyện tập 1

Cập nhật dữ liệu vào bảng banthuam.


Phương pháp giải:

Dựa vào các hướng dẫn SGK và vận dụng kiến thức trong bài để trả lời câu hỏi.


Lời giải chi tiết:

- Bước 1: Mở CSDL Mymusic, mở bảng banthuam để cập nhật dữ liệu

Cập nhật dữ liệu vào bảng banthuam

- Bước 2: Cập nhật dữ liệu

Cập nhật dữ liệu vào bảng banthuam


Luyện tập 2

Truy xuất dữ liệu bảng banthuam theo các tiêu chí khác nhau.


Phương pháp giải:

Dựa vào bài 21 và vận dụng kiến thức mục e trang 107 SGK để trả lời câu hỏi.


Lời giải chi tiết:

Dưới đây là một số ví dụ về truy vấn SQL để truy xuất dữ liệu từ bảng "banthuam" với các tiêu chí khác nhau:

- Truy xuất tất cả dữ liệu từ bảng "banthuam":

SELECT * FROM banthuam;

Truy xuất dữ liệu từ bảng "banthuam" với điều kiện cụ thể trên trường "idbannhac":

SELECT * FROM banthuam WHERE idbannhac = 1; -- Giả sử giá trị idbannhac cần tìm là 1

- Truy xuất dữ liệu từ bảng "banthuam" với điều kiện kết hợp giữa nhiều trường:

SELECT * FROM banthuam WHERE idcasi = 2 -- Giả sử giá trị idcasi cần tìm là 2 AND banthuam >= 100; -- Giả sử giá trị banthuam cần tìm là lớn hơn hoặc bằng 100

- Truy xuất chỉ một số trường cụ thể từ bảng "banthuam":

SELECT idbannhac, idcasi FROM banthuam;

-Truy xuất dữ liệu từ bảng "banthuam" sắp xếp theo một trường cụ thể:

SELECT * FROM banthuam ORDER BY idbannhac ASC; -- Giả sử muốn sắp xếp theo trường idbannhac tăng dần.


Vận dụng

Hãy thực hành cập nhật và truy xuất bảng Quận/Huyện trong CSDL quản lí danh sách tên các Quận/Huyện, Tỉnh/Thành phố.


Phương pháp giải:

Tra cứu trên internet, sách, báo,…kết hợp kiến thức trong bài để trả lời câu hỏi.


Lời giải chi tiết:

- Mở bảng quanhuyen để cập nhật dữ liệu:

Hãy thực hành cập nhật và truy xuất bảng Quận/Huyện trong CSDL quản lí danh sách

- Truy xuất bảng quanhuyen:

- Truy xuất tất cả dữ liệu từ bảng "quanhuyen":

SELECT * FROM quanhuyen;

- Truy xuất dữ liệu từ bảng "quanhuyen" với điều kiện cụ thể trên trường "idquanhuyen":

SELECT * FROM quanhuyen WHERE idquanhuyen = 1; -- Giả sử giá trị idquanhuyen cần tìm là 1

- Truy xuất dữ liệu từ bảng "quanhuyen" với điều kiện kết hợp giữa nhiều trường:

SELECT * FROM quanhuyen WHERE danso > 1000000 -- Giả sử giá trị danso cần tìm là lớn hơn 1.000.000 AND dientich < 1000; -- Giả sử giá trị dientich cần tìm là nhỏ hơn 1000

- Truy xuất chỉ một số trường cụ thể từ bảng "quanhuyen":

SELECT idquanhuyen, tenquanhuyen FROM quanhuyen;

- Truy xuất dữ liệu từ bảng "quanhuyen" sắp xếp theo một trường cụ thể:

SELECT * FROM quanhuyen ORDER BY danso DESC; -- Giả sử muốn sắp xếp theo trường danso giảm dần (DESC)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close