Bài 19. Thực hành tạo lập cơ sở dữ liệu và các bảng trang 91 SGK Tin học 11 Định hướng tin học ứng dụng Kết nối tri thức

Việc đầu tiên để làm việc với một CSDL là tạo lập. Với HeidiSQL, việc tạo lập CSDL và các bảng đơn giản được thực hiện như thế nào?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Khởi động

Việc đầu tiên để làm việc với một CSDL là tạo lập. Với HeidiSQL, việc tạo lập CSDL và các bảng đơn giản được thực hiện như thế nào?


Phương pháp giải:

Dựa vào hướng dẫn SGK và kiến thức đã học về tạo lập CSDL để trả lời câu hỏi.


Lời giải chi tiết:

Để tạo lập CSDL và các bảng đơn giản bằng HeidiSQL, bạn có thể làm theo các bước sau:

Bước 1: Mở HeidiSQL và kết nối đến cơ sở dữ liệu của bạn (nếu đã có). Nếu chưa có cơ sở dữ liệu, bạn có thể tạo mới một cơ sở dữ liệu bằng cách nhấp chuột phải vào "Root" trong danh sách các kết nối và chọn "Create new".

Bước 2: Sau khi kết nối đến cơ sở dữ liệu, bạn có thể chọn cơ sở dữ liệu đó trong danh sách cơ sở dữ liệu được hiển thị bên trái của HeidiSQL.

Bước 3: Nhấp chuột phải vào tên cơ sở dữ liệu và chọn "Create new" để tạo bảng mới.

Bước 4: Đặt tên cho bảng mới và thiết lập các trường cho bảng đó. Ví dụ, bạn có thể đặt tên bảng là "TinhThanhPho" và thêm các trường "MaTinhThanhPho" (kiểu dữ liệu: INT, khóa chính), "TenTinhThanhPho" (kiểu dữ liệu: VARCHAR).

Bước 5: Nhấp chuột phải vào bảng vừa tạo và chọn "Create new" để thêm bảng mới khác. Làm tương tự để tạo các bảng "QuanHuyen" với các trường tương ứng như "MaQuanHuyen" (kiểu dữ liệu: INT, khóa chính), "TenQuanHuyen" (kiểu dữ liệu: VARCHAR), "MaTinhThanhPho" (kiểu dữ liệu: INT, khóa ngoại).

Bước 6: Sau khi đã tạo các bảng, bạn có thể thiết lập các quan hệ giữa các bảng bằng cách thiết lập khóa ngoại. Ví dụ, bạn có thể nhấp chuột phải vào trường "MaTinhThanhPho" trong bảng "QuanHuyen" và chọn "Foreign key setup" để thiết lập khóa ngoại này tham chiếu đến bảng "TinhThanhPho" và trường "MaTinhThanhPho" của bảng đó.

Bước 7: Lưu lại các thay đổi và đóng cửa sổ tạo lập cơ sở dữ liệu.

Sau khi hoàn thành các bước trên, bạn đã tạo lập thành công CSDL và các bảng đơn giản trong HeidiSQL. Bạn có thể sử dụng các câu lệnh SQL hoặc giao diện đồ họa của HeidiSQL để thêm, sửa đổi, xóa dữ liệu trong các bảng này theo yêu cầu của bạn.


Luyện tập

Khai báo tạo lập bảng casi như thiết kế ở Bài 18.


Phương pháp giải:

Vận dụng hướng dẫn SGK và kiến thức thực tế của bản thân để trả lời câu hỏi.


Lời giải chi tiết:

Tạo bảng Casi: Nháy nút phải chuột ở vùng danh sách các CSDL đã có, chọn thẻ tạo mới, chọn Bảng . Nhập tên: Casi, chọn thêm mới để thêm trường: idcasi, tencasi, chọn Khai báo khóa chính và lưu bảng.


Vận dụng

Hãy lập CSDL quản lí tên các Quận/Huyện, Tỉnh/Thành phố của Việt Nam. Tạo bảng Tỉnh/Thành phố.


Phương pháp giải:

Tra cứu trên internet, sách, báo,…kết hợp kiến thức thực tế của bản thân để trả lời câu hỏi.


Lời giải chi tiết:

Sử dụng phần mềm heidisql để tạo lập CSDL

- Nháy nút phải chuột vùng danh sách các CSDL đã có. Chọn thẻ tạo mới, chọn cơ sở dữ liệu. Nhập tên CSDL, chọn Ok

- Tạo bảng Tỉnh/Thành phố: Nháy nút phải chuột ở vùng danh sách các CSDL đã có, chọn thẻ tạo mới, chọn Bảng . Nhập tên: Tỉnh/Thành phố, chọn thêm mới để thêm trường :idtenthanhpho, tenthanhpho, tenquan  (huyen) chọn Khai báo khóa chính và lưu bảng.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close