Bài 23. Thực hành truy xuất dữ liệu qua liên kết các bảng trang 109 SGK Tin học 11 Định hướng tin học ứng dụng Kết nối tri thức

Các bảng có thể có quan hệ với nhau, thể hiện qua khóa ngoại. Nhờ vậy có thể truy xuất dữ liệu từ các bảng khác theo mối quan hệ. Việc này sẽ được thực hiện cụ thể như thế nào trong giao diện của một hệ QTCSDL?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Khởi động

Các bảng có thể có quan hệ với nhau, thể hiện qua khóa ngoại. Nhờ vậy có thể truy xuất dữ liệu từ các bảng khác theo mối quan hệ. Việc này sẽ được thực hiện cụ thể như thế nào trong giao diện của một hệ QTCSDL?


Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức Bài 10 đến Bài 17 và kiến thức thực tế của bản thân để trả lời câu hỏi.


Lời giải chi tiết:

Trong giao diện của một hệ quản trị CSDL, để truy xuất dữ liệu từ các bảng khác theo mối quan hệ thì người dùng có thể sử dụng các công cụ truy vấn dữ liệu như truy vấn SQL hoặc các công cụ đồ họa. Các công cụ này thường cung cấp các tính năng đồ họa giúp người dùng thiết kế và tạo các mối quan hệ giữa các bảng và cho phép người dùng truy xuất dữ liệu từ các bảng khác nhau bằng cách sử dụng các truy vấn SQL. 

Cụ thể, để truy xuất dữ liệu từ các bảng có mối quan hệ với nhau, người dùng cần sử dụng câu lệnh JOIN để kết hợp các bảng với nhau theo khoá ngoài. Câu lệnh JOIN cho phép bạn truy xuất dữ liệu từ nhiều bảng cùng một lúc bằng cách ghép các bảng lại với nhau theo khoá ngoài.


Luyện tập 1

Lấy danh sách các bản thu âm với đầy đủ các thông tin, idBanthuam, tenBannhac, ten Theloai, tenNhacsi, tenCasi.


Phương pháp giải:

Vận dụng hướng dẫn Nhiệm vụ 2 trang 111 SGK và kiến thức thực tế của bản thân để trả lời câu hỏi.


Lời giải chi tiết:

SELECT bt.idbannhac AS idBanthuam,

       bn.tenbannhac AS tenBannhac,

       tl.tentheloai AS tenTheloai,

       ns.tennhacsi AS tenNhacsi,

       cs.tencasi AS tenCasi

FROM banthuam bt

JOIN bannhac bn ON bt.idbannhac = bn.idbannhac

JOIN nhacsi ns ON bn.idnhacsi = ns.idnhacsi

JOIN casi cs ON bt.idcasi = cs.idcasi

JOIN theloai tl ON bn.idtheloai = tl.idtheloai;


Luyện tập 2

Lấy danh sách các bản thu âm với các thông tin idBanthuam, tenBannhac, tenTheloai, tenCasi các bản nhạc của nhạc sĩ Văn Cao.


Phương pháp giải:

Dựa vào các hướng dẫn SGK và vận dụng kiến thức trong bài để trả lời câu hỏi.


Lời giải chi tiết:

SELECT bt.idbannhac AS idBanthuam,

       bn.tenbannhac AS tenBannhac,

       tl.tentheloai AS tenTheloai,

       cs.tencasi AS tenCasi

FROM banthuam bt

JOIN bannhac bn ON bt.idbannhac = bn.idbannhac

JOIN nhacsi ns ON bn.idnhacsi = ns.idnhacsi

JOIN casi cs ON bt.idcasi = cs.idcasi

JOIN theloai tl ON bn.idtheloai = tl.idtheloai

WHERE ns.tennhacsi = 'Văn Cao';


Luyện tập 3

Lấy danh sách các bản thu âm với các thông tin idBanthuam, tenBannhac, tenTacgia, tenTheloai các bản nhạc do ca sĩ Lê Dung thể hiện.


Phương pháp giải:

Dựa vào các hướng dẫn SGK và vận dụng kiến thức trong bài để trả lời câu hỏi. Tương tự Luyện tập 2.


Lời giải chi tiết:

SELECT bt.idbannhac AS idBanthuam,

       bn.tenbannhac AS tenBannhac,

       ns.tennhacsi AS tenTacgia,

       tl.tentheloai AS tenTheloai

FROM banthuam bt

JOIN bannhac bn ON bt.idbannhac = bn.idbannhac

JOIN nhacsi ns ON bn.idnhacsi = ns.idnhacsi

JOIN casi cs ON bt.idcasi = cs.idcasi

JOIN theloai tl ON bn.idtheloai = tl.idtheloai

WHERE cs.tencasi = 'Lê Dung';


Luyện tập 4

Lấy danh sách các bản thu âm với các thông tin idBanthuam, tenBannhac, tenTacgia, tenCasi các bản nhạc do ca sĩ Lê Dung thể hiện thuộc thể loại Nhạc trữ tình.


Phương pháp giải:

Dựa vào các hướng dẫn SGK và vận dụng kiến thức trong bài để trả lời câu hỏi.


Lời giải chi tiết:

SELECT bt.idbannhac AS idBanthuam,

       bn.tenbannhac AS tenBannhac,

       ns.tennhacsi AS tenTacgia,

       cs.tencasi AS tenCasi

FROM banthuam bt

JOIN bannhac bn ON bt.idbannhac = bn.idbannhac

JOIN nhacsi ns ON bn.idnhacsi = ns.idnhacsi

JOIN casi cs ON bt.idcasi = cs.idcasi

JOIN theloai tl ON bn.idtheloai = tl.idtheloai

WHERE cs.tencasi = 'Lê Dung' AND tl.tentheloai = 'Nhạc trữ tình';


Vận dụng

Thực hành truy xuất bảng Quận/Huyện qua liên kết với bảng Tỉnh/Thành phố.


Phương pháp giải:

Tra cứu trên internet, sách, báo,…kết hợp kiến thức trong bài để trả lời câu hỏi.


Lời giải chi tiết:

Chúng ta có hai bảng trong cơ sở dữ liệu: "tinhthanhpho" và "quanhuyen". Bảng "tinhthanhpho" chứa thông tin về các tỉnh/thành phố, bao gồm các trường: "id_tinhthanhpho" (khóa chính), "tentinhthanhpho" (tên tỉnh/thành phố), "quocgia" (quốc gia). Bảng "quanhuyen" chứa thông tin về các quận/huyện, bao gồm các trường: "id_quanhuyen" (khóa chính), "tenquanhuyen" (tên quận/huyện), "id_tinhthanhpho" (khóa ngoại liên kết với "id_tinhthanhpho" trong bảng "tinhthanhpho").

Để truy xuất thông tin của quận/huyện kèm theo thông tin của tỉnh/thành phố tương ứng, ta có thể sử dụng truy vấn SQL sau:

SELECT qh.tenquanhuyen AS tenQuanHuyen,

       tp.tentinhthanhpho AS tenTinhThanhPho,

       tp.quocgia AS quocGia

FROM quanhuyen qh

JOIN tinhthanhpho tp ON qh.id_tinhthanhpho = tp.id_tinhthanhpho;

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close