Bài 22. Thực hành bài toán sắp xếp trang 104 SGK Tin học 11 Định hướng khoa học máy tính Kết nối tri thức

Trong bài 21, em đã được học cách triển khai thuật toán sắp xếp để sắp xếp các phần tử trong danh sách theo thứ tự tăng dần. Nếu cần sắp xếp theo thứ tự ngược lại thì câu lệnh so sánh tương ứng trong vòng lặp sẽ cần thay đổi như thế nào?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Khởi động

Trong bài 21, em đã được học cách triển khai thuật toán sắp xếp để sắp xếp các phần tử trong danh sách theo thứ tự tăng dần. Nếu cần sắp xếp theo thứ tự ngược lại thì câu lệnh so sánh tương ứng trong vòng lặp sẽ cần thay đổi như thế nào?


Phương pháp giải:

Dựa vào kiến thức trong bài 21 kết hợp kiến thức thực tế của bản thân để trả lời câu hỏi.


Lời giải chi tiết:

Nếu muốn sắp xếp danh sách theo thứ tự giảm dần thay vì thứ tự tăng dần, ta cần thay đổi câu lệnh so sánh trong vòng lặp của thuật toán sắp xếp. Cụ thể,cần đảo ngược dấu so sánh.


Luyện tập 1

ử dụng thuật toán sắp xếp chọn viết lại chương trình trong Nhiệm vụ 1.


Phương pháp giải:

Dựa vào hướng dẫn của Nhiệm vụ 1 trang 104  SGK kết hợp kiến thức thực tế của bản thân để trả lời câu hỏi.


Lời giải chi tiết:

def selection_sort(arr):

 for i in range(len(arr) - 1):

  min_idx = i

  for j in range(i + 1, len(arr)):

   if arr[j] < arr[min_idx]:

    min_idx = j

  arr[i], arr[min_idx] = arr[min_idx], arr[i]

# Đọc dữ liệu từ file kho.inp

with open('kho.inp', 'r') as file:

 lines = file.readlines()

 quantities = [int(line.strip()) for line in lines]

# Sắp xếp danh sách số lượng các mặt hàng theo thứ tự tăng dần

selection_sort(quantities)

# In danh sách số lượng các mặt hàng đã được sắp xếp ra màn hình

print("Danh sách số lượng các mặt hàng sau khi sắp xếp:")

for quantity in quantities:

 print(quantity)


Luyện tập 2

Sử dụng thuật toán sắp xếp nổi bọt viết lại chương trình trong Nhiệm vụ 2.


Phương pháp giải:

 Dựa vào hướng dẫn của Nhiệm vụ 2 trang 105  SGK kết hợp kiến thức thực tế của bản thân để trả lời câu hỏi.


Lời giải chi tiết:

def bubble_sort(arr):

 n = len(arr)

 for i in range(n - 1):

  for j in range(0, n - i - 1):

   if arr[j] < arr[j + 1]:

    arr[j], arr[j + 1] = arr[j + 1], arr[j]

# Đọc dữ liệu từ file diem.inp

with open('diem.inp', 'r') as file:

 lines = file.readlines()

 scores = [float(line.strip()) for line in lines]

# Sắp xếp danh sách điểm trung bình giảm dần

bubble_sort(scores)

# In danh sách điểm trung bình đã được sắp xếp ra màn hình

print("Danh sách điểm trung bình giảm dần:")

for score in scores:

 print(score)


Vận dụng

Một người đi mua hàng với danh sách các mặt hàng cần mua, đơn giá từng mặt hàng và số lượng hàng cần mua được lưu trong tệp văn bản muahang.inp. Hãy sử dụng thuật toán nổi bọt để sắp xếp các mặt hàng theo thứ tự thành tiền của các mặt hàng tăng dần rồi in ra tên các mặt hàng và thành tiền tương ứng.


Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức trong bài để trả lời câu hỏi.


Lời giải chi tiết:

# Đọc dữ liệu từ file muahang.inp

with open('muahang.inp', 'r') as file:

 lines = file.readlines()

 mat_hangs = []

 for line in lines:

  data = line.strip().split(',')

  ten = data[0]

  don_gia = float(data[1])

  so_luong = int(data[2])

  thanh_tien = don_gia * so_luong

  mat_hangs.append((ten, thanh_tien))

# Sắp xếp danh sách các mặt hàng theo thứ tự thành tiền tăng dần

n = len(mat_hangs)

for i in range(n - 1):

 for j in range(0, n - i - 1):

  if mat_hangs[j][1] > mat_hangs[j + 1][1]:

   mat_hangs[j], mat_hangs[j + 1] = mat_hangs[j + 1], mat_hangs[j]

# In danh sách các mặt hàng và thành tiền tương ứng ra màn hình

print("Danh sách các mặt hàng và thành tiền tương ứng:")

for mat_hang in mat_hangs:

 print("Tên mặt hàng: ", mat_hang[0])

 print("Thành tiền: ", mat_hang[1])

 print("-----")


Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close