Bài 21. Thực hành cập nhật và truy xuất dữ liệu các bảng trang 100 SGK Tin học 11 Định hướng tin học ứng dụng Kết nối tri thức

Cập nhật và truy xuất dữ liệu là hai công việc chính khi làm việc với một CSDL. HeidiSQL hỗ trợ việc thực hiện các công việc đó như thế nào với những bảng đơn giản, không có khoá ngoài?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Khởi động

Cập nhật và truy xuất dữ liệu là hai công việc chính khi làm việc với một CSDL.  HeidiSQL hỗ trợ việc thực hiện các công việc đó như thế nào với những bảng đơn giản, không có khoá ngoài?


Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức Bài 10 đến Bài 17 và kiến thức thực tế của bản thân để trả lời câu hỏi.


Lời giải chi tiết:

HeidiSQL là một công cụ quản lý CSDL mã nguồn mở hỗ trợ việc thực hiện cập nhật và truy xuất dữ liệu trong các bảng đơn giản không có khoá ngoài theo các bước sau:

- Truy xuất dữ liệu: Bằng cách chọn bảng cần truy xuất và sử dụng truy vấn SQL, bạn có thể truy xuất dữ liệu trong bảng.

- Cập nhật dữ liệu: HeidiSQL cung cấp giao diện đồ họa cho phép bạn chỉnh sửa, thêm mới hoặc xóa dữ liệu trong các bảng.


Luyện tập 1

Cập nhật dữ liệu vào bảng casi.


Phương pháp giải:

 Dựa vào các hướng dẫn SGK và vận dụng kiến thức trong bài để trả lời câu hỏi.


Lời giải chi tiết:

Bước 1: Tạo bảng casi

Cập nhật dữ liệu vào bảng casi

Bước 2: Chọn add để cập nhật dữ liệu cho bảng casi

Cập nhật dữ liệu vào bảng casi


Luyện tập 2

Truy xuất dữ liệu bảng casi theo các tiêu chí khác nhau.


Phương pháp giải:

Dựa vào các hướng dẫn SGK và vận dụng kiến thức mục 5 trang 103, 104 SGK để trả lời câu hỏi.


Lời giải chi tiết:

Để truy xuất dữ liệu từ bảng "casi" theo các tiêu chí khác nhau, bạn có thể sử dụng ngôn ngữ truy vấn cơ sở dữ liệu (SQL) để tạo các câu truy vấn phù hợp. Dưới đây là một số ví dụ về cách truy xuất dữ liệu từ bảng "casi" theo các tiêu chí khác nhau:

-Truy xuất tất cả các dòng dữ liệu từ bảng "casi":

sqlCopy code

SELECT * FROM casi;

-Truy xuất dữ liệu các ca sĩ có "idcasi" là 1:

SELECT * FROM casi WHERE idcasi = 1;

-Truy xuất dữ liệu các ca sĩ có "tencasi" chứa từ khóa "Hoa":

SELECT * FROM casi WHERE tencasi LIKE '%Hoa%';

-Truy xuất dữ liệu các ca sĩ có "tencasi" bắt đầu bằng chữ "N":

SELECT * FROM casi WHERE tencasi LIKE 'N%';

-Truy xuất dữ liệu các ca sĩ theo thứ tự tên theo thứ tự từ A đến Z:

SELECT * FROM casi ORDER BY tencasi ASC;

-Truy xuất dữ liệu các ca sĩ theo thứ tự "idcasi" giảm dần:

SELECT * FROM casi ORDER BY idcasi DESC;

-Truy xuất dữ liệu các ca sĩ có "idcasi" nằm trong danh sách (1, 2, 3):

SELECT * FROM casi WHERE idcasi IN (1, 2, 3);


Vận dụng

Thực hành cập nhật và truy xuất dữ liệu bảng Tỉnh/Thành phố trong CSDL quản lí danh sách tên Quận/Huyện, Tỉnh/Thành phố.


Phương pháp giải:

Tra cứu trên internet, sách, báo,…kết hợp kiến thức trong bài để trả lời câu hỏi.


Lời giải chi tiết:

Thực hành cập nhật dữ liệu bảng Tỉnh/Thành phố trong CSDL quản lí danh sách tên Quận/Huyện, Tỉnh/Thành phố:

Bước 1: Tạo bảng Tỉnh/Thành phố

Thực hành cập nhật và truy xuất dữ liệu bảng Tỉnh/Thành phố trong CSDL quản lí danh sách

Bước 2: Cập nhật dữ liệu:

Thực hành cập nhật và truy xuất dữ liệu bảng Tỉnh/Thành phố trong CSDL quản lí danh sách

- Truy xuất dữ liệu:

SELECT matinh_thanhpho, tentinh_thanhpho

FROM Tinh_Thanhpho;

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close