Quảng cáo
 • pic

  Câu 1 trang 50 SGK Đại số 10

  Giải bài 1 trang 50 SGK Đại số 10. Phát biểu quy ước về tập xác định của một hàm số được cho bởi công thức.

 • pic

  Câu 2 trang 50 SGK Đại số 10

  Giải bài 2 trang 50 SGK Đại số 10. Thế nào là hàm số đồng biến (nghịch biến) trên khoảng (a,b)?

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu 3 trang 50 SGK Đại số 10

  Giải bài 3 trang 50 SGK Đại số 10. Thế nào là hàm số chẵn? Thế nào là hàm số lẻ?

 • pic

  Câu 4 trang 50 SGK Đại số 10

  Giải Bài 4 trang 50 (Ôn tập chương II - Hàm số bậc nhất và bậc hai) SGK Đại số 10. Chỉ ra khoảng đồng biến, khoảng nghịch biến của hàm số y = ax+b trong mỗi trường hợp a>0; a<0

 • pic

  Câu 5 trang 50 SGK Đại số 10

  Giải bài 5 trang 50 SGK Đại số 10. Chỉ ra khoảng đồng biến, nghịch biến của hàm số y = ax2+bx+c, trong các trường hợp a>0, a<0.

 • pic

  Câu 6 trang 50 SGK Đại số 10

  Giải bài 6 trang 50 SGK Đại số 10. Xác định tọa độ đỉnh, phương trình của trục đối xứng của parabol y = ax2 + bx + c

 • pic

  Câu 7 trang 50 SGK Đại số 10

  Giải bài 7 trang 50 SGK Đại số 10. Xác định tọa độ giao điểm của parabol y = ax2 + bx + c với trục tung.

 • pic

  Câu 8 trang 50 SGK Đại số 10

  Giải bài 8 trang 50 SGK Đại số 10. Tìm tập xác định của các hàm số

 • pic

  Câu 9 trang 50 SGK Đại số 10

  Giải bài 9 trang 50 SGK Đại số 10. Xét chiều biến thiên và vẽ đồ thị của các hàm số

 • pic

  Câu 10 trang 51 SGK Đại số 10

  Giải bài 10 trang 51 SGK Đại số 10. Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số

 • Quảng cáo

Gửi bài Gửi bài