Một số bài tập điển hình về silic – silic oxit - muối silicat có lời giải

Một số bài tập điển hình về silic – silic oxit - muối silicat có đáp án và lời giải chi tiết

Quảng cáo

Đề bài

Câu 1: Người ta thường dùng cát( SiO2) làm khuân đúc kim loại. Để làm sạch những hạt cát trên mặt vật dụng sau khi đúc có thể dùng dung dịch nào sau đây.

A. dd HF    

B.  dd HCl  

C. dd H2SO4  

D. dd NaOH loãng

Câu 2: Natri silicat có thể được điều chế bằng cách

A. đun SiO2 với NaOH nóng chảy.

B. cho SiO2 tác dụng với dung dịch NaOH loãng.

C. cho Si tác dụng với dung dịch NaCl.

D. cho dung dịch K2SiO3 tác dụng với dung dịch NaHCO3.

Câu 3: Các chất tác dụng được với SiO2 (ở điều kiện thích hợp) là

A. CO2, H2O, H2SO4, NaOH.

B. CO2, H2SO4, CaO, NaOH.

C. H2SO4, NaOH, CaO, H2O.

D. NaOH, Na2CO3, K2O, CaO.

Câu 4: Cho dãy các tính chất vật lí sau:

(1) ở thể rắn.

(2) dễ nóng chảy.

(3) dẫn điện kém.

(4) có ánh kim.

Tính chất vật lí của Si là

A. (1), (2), (3).

B. (1), (2), (4).

C. (2), (3), (4).

D. (1), (3), (4).

Câu 5: Để hòa tan hoàn toàn 2,4 gam SiO2 cần dùng vừa hết m gam dd HF 25%, sau phản ứng thu được dd X. Giá trị của m là

A. 3,2.

B. 6,4.

C. 12,8.

D. 4,5.

Câu 6: Một loại thủy tinh chứa 18,43% K2O; 10,98% CaO; 70,59% SiO2 (theo khối lượng). Công thức của thủy tinh được biểu diễn dưới dạng các oxit là

A. K2O.6CaO.2SiO2.

B. K2O.2CaO.6SiO2.

C. 2K2O.2CaO.6SiO2.

D. K2O.CaO.6SiO2.

Câu 7: 

Câu 7: Cho các nhận định sau:

(1) Đồ gốm gồm: gạch ngói, gạch ngói, gạch chịu lửa và sành, sứ.

(2) Nung các đồ vật trong lò ở nhiệt độ cao thích hợp là giai đoạn thứ nhất trong công đoạn sản xuất đồ gốm sứ.

(3) Sản xuất xi măng dùng nhiệt độ 1400 – 1500oC.

(4) Nguyên liệu chính sản xuất thủy tinh là cát trắng, đá vôi và sôđa.

Nhận định đúng là

A. (1), (2), (4).

B. (1), (2), (4).

C. (1), (3), (4).

D. (1), (2), (3).

Câu 8: Tính khối lượng Na2CO3 cần dùng để sản xuất được 120 kg thủy tinh Na2O.CaO.6SiO2 với hiệu suất 90%?

A. 26,61 kg.   

B. 29,57 kg.       

C. 20,56 kg.    

D. 24,45 kg.

Lời giải chi tiết

Câu 1:

Dd axit HF là axit yếu nhưng có tính chất đặc biệt hòa tan được SiO2

SiO2 + 4HF SiF4 + 2H2O

D sai vì SiO2 tan được trong dd kiềm nóng chảy chứ rất khó tan trong dd NaOH loãng

Đáp án A

 Câu 2:

Theo SGK thì natri silicat có thể được tạo thành bằng cách đun SiO2 với NaOH nóng chảy.

SiO2 + 2NaOHđặc \(\xrightarrow{{{t^0}}}\) Na2SiO3 + H2O

Đáp án A

 Câu 3:

SiO2 + 2NaOHđặc \(\xrightarrow{{{t^0}}}\) Na2SiO3 + H2O

Na2CO3 + SiO2  Na2SiO3 + CO2

K2O + SiO2  K2SiO3

CaO + SiO2  CaSiO3

Đáp án D

 

Câu 4:

Theo kiến thức SGK thì tính chất vật lí của Si là: rắn, dẫn điện kém, có ánh kim.

Đáp án D

 

Câu 5:

SiO2 + 4 HF → SiF4 + 2 H2O

0,04  → 0,16                           (mol)

⟹ \({m_{dd}} = \dfrac{{{m_{ct}}.100\% }}{{C\% }} = \dfrac{{0,16.20.100\% }}{{25\% }}\) = 12,8 g.

Đáp án C

Câu 6: 

 

\({n_{{K_2}O}}:{n_{CaO}}:{n_{Si{O_2}}} = \dfrac{{\% {m_{{K_2}O}}}}{{{M_{{K_2}O}}}}:\;\dfrac{{\% {m_{CaO}}}}{{{M_{CaO}}}}:\dfrac{{\% {m_{Si{O_2}}}}}{{{M_{Si{O_2}}}}}\) = \(\dfrac{{18,43}}{{94}}:\dfrac{{10,98}}{{56}}:\dfrac{{70,59}}{{60}}\) = 0,196 : 0,196 : 1,1765 = 1:1:6

⟹ Thành phần của thủy tinh: K2O.CaO.6SiO2

Đáp án D

Câu 7:

Theo kiến thức SGK

(1), (3), (4) đúng.

(2) sai vì nung các đồ vật trong lò ở nhiệt độ cao thích hợp là giai đoạn thứ hai trong công đoạn sản xuất đồ gốm sứ.

Đáp án C

 

Câu 8:

6SiO2 + CaCO3 + Na2CO3 → Na2O.CaO.6SiO2 + 2CO2

                              106 gam   →   478 gam

                               mNa2CO3           120 kg

=> \({m_{N{a_2}C{O_3}}}\)lí thuyết =  \(\frac{{106.120}}{{478}} = 26,611\,kg\)

=> \({m_{N{a_2}C{O_3}}}\)thực tế =  \(\frac{{26,611.100\% }}{{H\% }} = \frac{{26,611.100\% }}{{90\% }} = 29,57\,kg\)

Đáp án B

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close