Lý thuyết Phương trình cân bằng nhiệt

Nhiệt truyền từ vật có

Quảng cáo

I - NGUYÊN LÝ TRUYỀN NHIỆT

Khi có 2 vật truyền nhiệt (trao đổi nhiệt) cho nhau thì:

- Nhiệt truyền từ vật có nhiệt độ cao hơn sang vật có nhiệt độ thấp hơn.

- Sự truyền nhiệt xảy ra cho đến khi nhiệt độ của 2 vật cân bằng nhau thì ngừng lại.

- Nhiệt lượng của vật này toả ra bằng nhiệt lượng của vật kia thu vào.

II - PHƯƠNG TRÌNH CÂN BẰNG NHIỆT

Qtỏa ra = Qthu vào

Trong đó:

+ Qtỏa ra: tổng nhiệt lượng của các vật tỏa ra

+ Qthu vào: tổng nhiệt lượng của các vật thu vào

Sơ đồ tư duy về phương trình cân bằng nhiệt


Quảng cáo
close