Bài C2 trang 89 SGK Vật lí 8

Người ta thả một miếng đồng

Quảng cáo

Đề bài

Người ta thả một miếng đồng khối lượng 0,5 g vào 500g nước. Miếng đồng nguội đi từ 800C xuống 200C. Hỏi nước nhận được một nhiệt lượng bằng bao nhiêu và nóng lên thêm bao nhiêu độ ?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Nhiệt lượng vật thu vào: Q = m.c.∆t, 

trong đó: Q là nhiệt lượng (J), m là khối lượng của vật (kg), ∆t là độ tăng nhiệt độ của vật (0C hoặc K), c là nhiệt dung riêng của chất làm vật (J/kg.K).

- Phương trình cân bằng nhiệt : Qtoả ra = Qthu vào.

Lời giải chi tiết

Tóm tắt: 

 m1 = 0,5 kg, c1 = 380 J/kg.K

 m2 = 500g = 0,5 kg, c1 = 4200 J/kg.K

 t1 = 80, t2 = 20

 Q2 =? Δt =?

Gọi nhiệt lượng miếng đồng toả ra là Q1; nhiệt lượng do nước thu vào là Q2.

- Nhiệt lượng nước nhận được bằng nhiệt lượng do miếng đồng tỏa ra:

Q2 = Q1 = m1.c1.(t1 – t2) = 0,5.380.(80 – 20) = 11 400 (J)

- Nước nóng thêm lên: \(\Delta t = {{{Q_2}} \over {{m_2}.{c_2}}} = {{11400} \over {0,5.4200}} \approx {5,43^0}C\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close