Lý thuyết mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic

Sơ đồ liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic.

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 9 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Quảng cáo

* Sơ đồ liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic

C2H4 $\xrightarrow{+{{H}_{2}}O/{{H}_{2}}S{{O}_{4}}}$ C2H5OH $\xrightarrow[men\,giấm]{+{{O}_{2}}}$ CH3COOH $\xrightarrow{+{{C}_{2}}{{H}_{5}}OH/{{H}_{2}}S{{O}_{4}}}$ Etyl axetat

Phương trình phản ứng:

CH2=CH2 + H-OH $\xrightarrow{{{H}_{2}}S{{O}_{4}}loãng}$CH3-CH2-OH

CH3-CH2-OH + O2 $\xrightarrow{men\,giấm}$ CH3COOH + H2O

CH3COOH + HO-C2H5 $\overset{{{H}_{2}}S{{O}_{4}}đặc}{\leftrightarrows}$ CH3COOC2H5 + H2O

Quảng cáo
decumar
 

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close