Lý thuyết. Lực đẩy Ác Si Mét

1. Tác dụng của chất lỏng lên vật nhúng chìm trong nó: một vật nhúng vào chất lỏng bị chất lỏng đó đẩy thẳng đứng từ dưới lên với lực có độ lớn bằng trọng lượng của phần chất lỏng mà vật chiếm chỗ. Lực này gọi là lực đẩy ac si mét.

Quảng cáo

LỰC ĐẨY ÁC-SI-MÉT

1. Tác dụng của chất lỏng lên vật nhúng chìm trong nó

Một vật nhúng vào chất lỏng bị chất lỏng đó đẩy thẳng đứng từ dưới lên với lực có độ lớn bằng trọng lượng của phần chất lỏng mà vật chiếm chỗ. Lực này gọi là lực đẩy Ác-simét.

Video mô phỏng lực đẩy Acsimet

2. Công thức tính lực đẩy Ác si mét

\(F_A= d.V\)

Trong đó:

+ \({F_A}\): lực đẩy Ác si mét (N)

+ d: trọng lượng riêng của chất lỏng (\(N/{m^3}\))

+ V: thể tích của phần chất lỏng bị chiếm chỗ (\({m^3}\))

Sơ đồ tư duy về lực đẩy Ác-si-mét

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close