Bài 5. Tập gõ bàn phím trang 24 SGK Tin học 3 Chân trời sáng tạo

1. Quan sát bàn phím ở Hình 1 và chỉ ra khu vực có nhiều phím nhất. 2. Hãy gọi tên các hàng phím của khu vực chính theo thứ tự từ trên xuống. 3. Các phím F, J thuộc hàng phím nào?...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Khám phá

Giải hoạt động khám phá (làm 1a) trang 24 SGK Tin học 3

Quan sát bàn phím ở Hình 1 và chỉ ra khu vực có nhiều phím nhất.

Phương pháp giải:

Quan sát hình 1.

Lời giải chi tiết:

Khu vực có nhiều phím nhất: khu vực chính.

Giải hoạt động khám phá (làm 1b) trang 25 SGK Tin học 3

Hãy gọi tên các hàng phím của khu vực chính theo thứ tự từ trên xuống.

Phương pháp giải:

Quan sát hình 2.

Lời giải chi tiết:

Tên các hàng phím của khu vực chính theo thứ tự từ trên xuống:

- Hàng phím số

- Hàng phím trên

- Hàng phím cơ sở

- Hàng phím dưới

- Hàng phím chứa dấu cách

Giải hoạt động khám phá (làm 2) trang 25 SGK Tin học 3

Các phím F, J thuộc hàng phím nào?

Phương pháp giải:

Quan sát hình 3.

Lời giải chi tiết:

Các phím F, J thuộc hàng phím cơ sở.

Giải hoạt động khám phá (làm 3) trang 26 SGK Tin học 3

Quan sát Hình 4 và cho biết ngón tay nào phụ trách phím nào của hàng phím cơ sở?

Phương pháp giải:

Quan sát hình 4.

Lời giải chi tiết:

- Tay phải:

+ Ngón út phụ trách phím dấu chấm phẩy - hai chấm.

+ Ngón nhẫn phụ trách phím L.

+ Ngón giữa phụ trách phím K.

+ Ngón trỏ phụ trách phím J.

- Tay trái:

+ Ngón út phụ trách phím A.

+ Ngón nhẫn phụ trách phím S.

+ Ngón giữa phụ trách phím D.

+ Ngón trỏ phụ trách phím F.

Giải hoạt động khám phá (làm 4) trang 27 SGK Tin học 3

a. Quan sát Hình 5 và cho biết ngón tay nào phụ trách phím nào của hàng phím trên.

b. Quan sát Hình 6 và cho biết ngón tay nào phụ trách phím nào của hàng phím dưới.

Phương pháp giải:

Quan sát hình 5, 6.

Lời giải chi tiết:

a.

- Tay phải:

+ Ngón út phụ trách hai phím dấu ngoặc vuông - nhọn và phím P.

+ Ngón nhẫn phụ trách phím O.

+ Ngón giữa phụ trách phím I.

+ Ngón trỏ phụ trách hai phím U, Y.

- Tay trái:

+ Ngón út phụ trách phím Tab và phím Q.

+ Ngón nhẫn phụ trách phím W.

+ Ngón giữa phụ trách phím E.

+ Ngón trỏ phụ trách hai phím R, T.

b.

- Tay phải:

+ Ngón út phụ trách phím Shift và phím dấu gạch chéo - hỏi chấm.

+ Ngón nhẫn phụ trách phím dấu chấm - dấu lớn hơn.

+ Ngón giữa phụ trách phím dấu phảy - dấu nhỏ hơn.

+ Ngón trỏ phụ trách hai phím M, N.

- Tay trái:

+ Ngón út phụ trách phím Shift và phím Z.

+ Ngón nhẫn phụ trách phím X.

+ Ngón giữa phụ trách phím C.

+ Ngón trỏ phụ trách hai phím V, B.

Luyện tập

Giải bài luyện tập 1 trang 29 SGK Tin học 3

Khu vực chính của bàn phím gồm những hàng phím nào?

Phương pháp giải:

Quan sát hình 2.

Lời giải chi tiết:

Khu vực chính của bàn phím gồm 5 hàng phím:

- Hàng phím số

- Hàng phím trên

- Hàng phím cơ sở

- Hàng phím dưới

- Hàng phím chứa dấu cách

Giải bài luyện tập 2 trang 29 SGK Tin học 3

Các kí tự dưới đây thuộc hàng phím nào?

a. q w e r t y u i o p [ ] \

b. a s d f g h j k l ; '

c. z x c v b n m , . /

Phương pháp giải:

Quan sát hình 2.

Lời giải chi tiết:

a. q w e r t y u i o p [ ] \ thuộc hàng phím trên.

b. a s d f g h j k l ; ' thuộc hàng phím cơ sở.

c. z x c v b n m , . / thuộc hàng phím dưới.

Giải bài luyện tập 3 trang 29 SGK Tin học 3

Các phím nào được gọi là các phím xuất phát? Tại sao các phím đó lại được gọi như vậy?

Lời giải chi tiết:

Các phím A, S, D, F và J, K, L được gọi là các phím xuất phát vì ban đầu ta đặt các ngón tay lên các phím này.

Vận dụng

Giải bài vận dụng trang 29 SGK Tin học 3

Quan sát và cho biết bạn của em (hay người thân của em) đã thực hiện đúng thao tác gõ phím hay chưa.

Lời giải chi tiết:

Em tự quay sát bạn bè hoặc người thân của mình.

Quảng cáo
close