Bài 6.49 trang 192 SBT đại số 10

Giải bài 6.49 trang 192 sách bài tập đại số 10. Chứng minh rằng...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Chứng minh rằng

 \(\sin ({270^0} - \alpha ) =  - c{\rm{os}}\alpha \)

Lời giải chi tiết:

 \(\eqalign{
& \sin ({270^0} - \alpha ) = \sin ({360^0} - ({90^0} + \alpha ) \cr 
& = - sin({90^0} + \alpha ) = - c{\rm{os}}\alpha \cr}\)

 \({\rm{cos}}({270^0} - \alpha ) =  - \sin \alpha \)

Lời giải chi tiết:

\(\eqalign{
& \cos ({270^0} - \alpha ) = \cos ({360^0} - ({90^0} + \alpha )) \cr 
& = \cos ({90^0} + \alpha ) = - {\rm{sin}}\alpha \cr} \)

\(\sin ({270^0} + \alpha ) =  - c{\rm{os}}\alpha \)

Lời giải chi tiết:

\(\eqalign{
& \sin ({270^0} + \alpha ) = \sin ({360^0} - ({90^0} - \alpha )) \cr 
& = - \sin ({90^0} - \alpha ) = - c{\rm{os}}\alpha \cr} \)

\({\rm{cos}}({270^0} + \alpha ) = \sin \alpha \)

Lời giải chi tiết:

\(\eqalign{
& {\rm{cos}}({270^0} + \alpha ) = \cos ({360^0} - ({90^0} - \alpha ) \cr 
& = cos({90^0} - \alpha ) = \sin \alpha \cr} \)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close