Bài 62 trang 19 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 62 trang 19 sách bài tập toán 7 tập 1. Các tỉ số sau đây có lập thành tỉ lệ thức không?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Các tỉ số sau đây có lập thành tỉ lệ thức không ?

LG a

\((-0,3): 2,7 \) và \((- 1,71): 15,39\).

Phương pháp giải:

Để xét \(a:b\) và \(c:d\) có lập thành một tỉ lệ thức hay không ta làm như sau:

Tính tích: \(ad;\;cb\) 

+) Nếu \(ad=cb\) thì \(a:b\) và \(c:d\) lập thành một tỉ lệ thức.

+) Nếu \(ad\ne cb\) thì \(a:b\) và \(c:d\) không lập thành một tỉ lệ thức.

Lời giải chi tiết:

 \((-0,3) . 15,39 = - 4,617\)

    \(2,7. (-1,71) = - 4,617\) 

\( \Rightarrow  (-0,3).15,39 = 2,7.  (-1,71)\)

Vậy ta có tỉ lệ thức: \((- 0,3):2,7 = (-1,71): 15,39\)

LG b

\(4,86: (-11,34)\) và \((-9,3): 21,6\). 

Phương pháp giải:

Để xét \(a:b\) và \(c:d\) có lập thành một tỉ lệ thức hay không ta làm như sau:

Tính tích: \(ad;\;cb\) 

+) Nếu \(ad=cb\) thì \(a:b\) và \(c:d\) lập thành một tỉ lệ thức.

+) Nếu \(ad\ne cb\) thì \(a:b\) và \(c:d\) không lập thành một tỉ lệ thức.

Lời giải chi tiết:

\(4,86.21,6   = 104,976\)

\((-11,34).(-9,3)  = 105,462\)

\(4,86.21,6   ≠ (-11,34).(-9,3)\)

=>\(4,86:  (-11,34) \) ≠ \( (-9,3): 21,6\)

Vậy \(4,86:  (-11,34) \) và \( (-9,3): 21,6\) không lập thành tỉ lệ thức.

 Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close