Bài 5.6 trang 14 SBT Vật lí 9

Giải bài 5.6 trang 14 SBT Vật lí 9. Ba điện trở R1=10Ω, R2=R3=20Ω được mắc song song với nhau vào hiệu điện thế 12V.

Đề bài

Ba điện trở R1=10Ω, R2=R3=20Ω được mắc song song với nhau vào hiệu điện thế 12V.

a. Tính điện trở tương đương của đoạn mạch.

b. Tính cường độ dòng điện chạy qua mạch chính và qua từng mạch rẽ.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+ Sử dụng biểu thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch gồm các điện trở mắc song song: \(\dfrac{1}{{{R_{td}}}} = \dfrac{1}{{{R_1}}} + \dfrac{1}{{{R_2}}} + \dfrac{1}{{{R_3}}}\)

+ Sử dụng biểu thức: \({I} = \dfrac{U}{R}\)

Lời giải chi tiết

a. 

Ta có: \({R_1}//{R_2}//{R_3}\)

Ta suy ra, điện trở tương đương của toàn mạch:

\(\begin{array}{l}\dfrac{1}{{{R_{td}}}} = \dfrac{1}{{{R_1}}} + \dfrac{1}{{{R_2}}} + \dfrac{1}{{{R_3}}} = \dfrac{1}{{10}} + \dfrac{1}{{20}} + \dfrac{1}{{20}} = \dfrac{1}{5}\\ \Rightarrow {R_{td}} = 5\Omega \end{array}\)

b.

Do \({R_1}//{R_2}//{R_3}\) nên  ta có: 

\(U=U_1=U_2=U_3\) và cường độ dòng điện \(I=I_1+I_2+I_3\)

+ Cường độ dòng điện chạy qua từng mạch rẽ là:

\({I_1} = \dfrac{U}{R_1} = \dfrac{12}{10}= 1,2A\)
\({I_2} = I_3 = \dfrac{U}{R_2} = \dfrac{12}{20}= 0,6A\) (Do điện trở \(R_2=R_3\))
+ Cường độ dòng điện qua mạch chính là:
\(I= I_1+I_2+I_3=1,2+0,6+0,6=2,4A\)
Loigiaihay.com
Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 5. Đoạn mạch song song
Gửi bài