Quảng cáo
 • pic

  Bài 49.1 trang 100 SBT Vật lí 9

  Giải bài 49.1 trang 100 SBT Vật lí 9. Biết tiêu cự của kính cận bằng khoảng cách từ mắt đến điểm cực viễn của mắt.

 • pic

  Bài 49.2 trang 100 SBT Vật lí 9

  Giải bài 49.2 trang 100 SBT Vật lí 9. Hãy ghép mỗi phần a, b, c, d với một phần 1, 2, 3, 4 để được một câu có nội dung đúng.

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 49.3 trang 100 SBT Vật lí 9

  Giải bài 49.3 trang 100 SBT Vật lí 9. Một người cận thị phải đeo kính có tiêu cự 50 cm. Hỏi khi không đeo kính thì người ấy

 • pic

  Bài 49.4 trang 100 SBT Vật lí 9

  Giải bài 49.4 trang 100 SBT Vật lí 9. Một người già phải đeo sát mắt một thấu kính hội tụ có tiêu cực 50 cm thì mới nhìn rõ

 • pic

  Bài 49.5, 49.6, 49.7, 49.8 trang 100, 101 SBT Vật lí 9

  Giải bài 49.5, 49.6, 49.7, 49.8 trang 100, 101 SBT Vật lí 9. Một người có khả năng nhìn rõ các vật nằm trước mắt từ 50cm trở ra.

 • pic

  Bài 49.9 trang 101 SBT Vật lí 9

  Giải bài 49.9 trang 101 SBT Vật lí 9. Hãy ghép mỗi phần a, b, c, d với một phần 1, 2, 3, 4 để thành câu hoàn chỉnh có nội dung đúng.

 • pic

  Bài 49.10 trang 101 SBT Vật lí 9

  Giải bài 49.10 trang 101 SBT Vật lí 9. Hãy ghép mỗi phần a, b, c, d với một phần 1, 2, 3, 4 để thành câu hoàn chỉnh có nội dung đúng.

Gửi bài