Bài 5.10 trang 14 SBT Vật lí 9

Giải bài 5.10 trang 14 SBT Vật lí 9. Ba điện trở R1=5Ω, R2=10Ω và R3=30Ω được mắc song song với nhau.

Đề bài

Ba điện trở R1=5Ω, R2=10Ω và R3=30Ω được mắc song song với nhau. Điện trở tương đương của đoạn mạch song song này là bao nhiêu?

 A. 0,33Ω            B. 3Ω             C. 33,3Ω         D. 45Ω

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng biểu thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch có các điện trở mắc song song: \(\dfrac{1}{{{R_{td}}}} = \dfrac{1}{{{R_1}}} + \dfrac{1}{{{R_2}}} + \dfrac{1}{{{R_3}}}\)

Lời giải chi tiết

Ta có:  \({R_1}//{R_2}//{R_3}\)

Suy ra, điện trở tương đương của mạch:

\(\begin{array}{l}\dfrac{1}{{{R_{td}}}} = \dfrac{1}{{{R_1}}} + \dfrac{1}{{{R_2}}} + \dfrac{1}{{{R_3}}}\\ = \dfrac{1}{5} + \dfrac{1}{{10}} + \dfrac{1}{{30}} = \dfrac{1}{3}\\ \Rightarrow {R_{td}} = 3\Omega \end{array}\)

Vậy điện trở tương đương của đoạn mạch là \(3\Omega\)

Chọn đáp án: B

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 5. Đoạn mạch song song
Gửi bài