Giải bài 47 trang 88 SBT toán 10 - Cánh diều

Phương trình nào sau đây không là phương trình đường tròn?

Quảng cáo

Đề bài

Phương trình nào sau đây không là phương trình đường tròn?

A. x² + y² = 4                                       B. x² + y² + 2x – 1 = 0            

C. 2x2 + 3y2 + 2x + 3y = 9                   D. x² + y² + 4y + 3 = 0

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Bước 1: Tìm các PT có hệ số của x2y2 khác nhau để tìm ra PT không là PT đường tròn

Bước 2: Nếu các PT đều có hệ số x2y2 bằng nhau thì biến đổi các PT còn lại về dạng \({(x - a)^2} + {(y - b)^2} = c\)

Bước 3: Xét dấu của c, nếu c ≤ 0 thì PT đó không là phương trình đường tròn

Lời giải chi tiết

Ta thấy PT 2x2 + 3y2 + 2x + 3y = 9 có hệ số của x2y2 khác nhau nên không là phương trình đường tròn

 Chọn C

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close