Bài 4.27 trang 109 SBT đại số 10

Giải bài 4.27 trang 109 sách bài tập đại số 10. Giải các bất phương trình sau...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Giải các bất phương trình sau:

LG a

\(\sqrt {{{(x - 4)}^2}(x + 1)}  > 0\);

Phương pháp giải:

Bình phương hai vế

Lời giải chi tiết:

\(\sqrt {{{(x - 4)}^2}(x + 1)}  > 0\)\( \Leftrightarrow {(x - 4)^2}(x + 1) > 0\)\( \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}x - 4 \ne 0\\x + 1 > 0\end{array} \right.\)\( \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}x \ne 4\\x >  - 1\end{array} \right.\)

Tập nghiệm của bất phương trình là: \(( - 1;4) \cup (4; + \infty )\).

LG b

 \(\sqrt {{{(x + 2)}^2}(x - 3)}  > 0\)

Phương pháp giải:

Bình phương hai vế

Lời giải chi tiết:

\(\sqrt {{{(x + 2)}^2}(x - 3)}  > 0\)\( \Leftrightarrow {(x + 2)^2}(x - 3) > 0\)\( \Leftrightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{x + 2 \ne 0}\\{x - 3 > 0}\end{array}} \right.\)\( \Leftrightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{x \ne  - 2}\\{x > 3}\end{array}} \right.\)

Tập nghiệm của bất phương trình là: \((3; + \infty )\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close