Bài 4.22 trang 165 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 4.22 trang 165 sách bài tập đại số và giải tích 11. Tìm giới hạn của các hàm số sau :...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Tìm giới hạn của các hàm số sau

LG a

\(f\left( x \right) = {{{x^2} - 2x - 3} \over {x - 1}}\) khi \(x \to 3\)

Lời giải chi tiết:

\(\mathop {\lim }\limits_{x \to 3} \dfrac{{{x^2} - 2x - 3}}{{x - 1}}\) \( = \dfrac{{{3^2} - 2.3 - 3}}{{3 - 1}} = 0\)

LG b

\(h\left( x \right) = {{2{x^3} + 15} \over {{{\left( {x + 2} \right)}^2}}}\) khi \(x \to  - 2\)

Lời giải chi tiết:

Ta có:

\(\mathop {\lim }\limits_{x \to  - 2} \left( {2{x^3} + 15} \right)\) \( = 2.{\left( { - 2} \right)^3} + 15 =  - 1 < 0\) và \(\mathop {\lim }\limits_{x \to  - 2} {\left( {x + 2} \right)^2} = 0\), \({\left( {x + 2} \right)^2} > 0,\forall x \ne  - 2\)

Vậy \(\mathop {\lim }\limits_{x \to  - 2} \dfrac{{2{x^3} + 15}}{{{{\left( {x + 2} \right)}^2}}} =  - \infty \)

LG c

\(k\left( x \right) = \sqrt {4{x^2} - x + 1} \) khi \(x \to  - \infty \)

Lời giải chi tiết:

\(\eqalign{
& \mathop {\lim }\limits_{x \to - \infty } \sqrt {4{x^2} - x + 1} \cr 
& = \mathop {\lim }\limits_{x \to - \infty } \left| x \right|\sqrt {4 - {1 \over x} + {1 \over {{x^2}}}} \cr 
& = \mathop {\lim }\limits_{x \to - \infty } \left( { - x\sqrt {4 - {1 \over x} + {1 \over {{x^2}}}} } \right) \cr &= + \infty \cr} \)

LG d

\(h\left( x \right) = {{x - 15} \over {x + 2}}\) khi \(x \to  - {2^ + }\) và khi \(x \to  - {2^ - }\)

Lời giải chi tiết:

Ta có: \(\mathop {\lim }\limits_{x \to  - {2^ + }} \left( {x - 15} \right) =  - 2 - 15 =  - 17 < 0\) và \(\mathop {\lim }\limits_{x \to  - {2^ + }} \left( {x + 2} \right) = 0\), \(x + 2 > 0,\forall x >  - 2\)

Vậy \(\mathop {\lim }\limits_{x \to  - {2^ + }} \dfrac{{x - 15}}{{x + 2}} =  - \infty \)

Ta có: \(\mathop {\lim }\limits_{x \to  - {2^ - }} \left( {x - 15} \right) =  - 2 - 15 =  - 17 < 0\) và \(\mathop {\lim }\limits_{x \to  - {2^ - }} \left( {x + 2} \right) = 0\), \(x + 2 < 0,\forall x <  - 2\)

Vậy \(\mathop {\lim }\limits_{x \to  - {2^ - }} \dfrac{{x - 15}}{{x + 2}} =  + \infty \)

 Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 2: Giới hạn của hàm số
Gửi bài