Giải bài 36,37,38,39,40 trang 43 SBT Sinh học 10

Giải bài 36,37,38,39,40 trang 43 SBT Sinh học 10: Liên kết hiđrô có mặt trong các phân tử

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 36

36. Liên kết hiđrô có mặt trong các phân tử

A. ADN.                      B. Prôtêin.

C. H2O.                      D. Cả A và B.

Phương pháp:

Xem lý thuyết Cấu trúc của prôtêin

Lời giải

Liên kết hiđrô có mặt trong các phân tử ADN và Prôtêin.

Chọn D

Câu 37

37. Tính đa dạng và đặc thù của ADN được quy định bởi

A. Số vòng xoắn.

B. Chiều xoắn.

C. Số lượng, thành phần và trật tự sắp xếp các nuclêôtit

D. Tỉ lệ (A+T):(G+X)

Phương pháp:

Xem lý thuyết ADN

Lời giải

Tính đa dạng và đặc thù của ADN được quy định bởi tỉ lệ (A+T):(G+X)

Chọn C

Câu 38

38. Loại liên kết hoá học góp phần duy trì cấu trúc không gian của ADN là

A. Cộng hoá trị.              B. Hiđrô.

C. Ion.                            D. Vanđecvan.

Phương pháp:

Xem lý thuyết ADN

Lời giải

Loại liên kết hoá học góp phần duy trì cấu trúc không gian của ADN là Hiđrô

Chọn B

Câu 39

39. Vai trò cơ bản của các liên kết yếu là duy trì cấu trúc

A. Hoá học của các đại phân tử.

B. Không gian của các đại phân tử.

C. Prôtêin.

D. Màng tế bào.

Phương pháp:

Các đại phân tử có cấu trúc phân tử đặc trưng

Lời giải

Vai trò cơ bản của các liên kết yếu là duy trì cấu trúc không gian của các đại phân tử

Chọn B

Câu 40

40. Trong các loại ARN sau đây, loại nào chỉ có ở tế bào nhân sơ ?

A. rARN 5,8S.                  B. rARN 18S.

C. rARN 16S.                   D. rARN 28S.

Phương pháp:

Xem lý thuyết ARN

Lời giải

rARN 16S chỉ có ở tế bào nhân sơ.

Chọn C.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài tập trắc nghiệm trang 35
Gửi bài