Bài 35 trang 42 SBT toán 7 tập 2

Giải bài 35 trang 42 sách bài tập toán 7. Tam giác ABC có BC = 10cm, các đường trung tuyến BD và CE. Chứng minh rằng BD + CE > 15cm.

Quảng cáo

Đề bài

Tam giác \(\displaystyle ABC\) có \(\displaystyle BC = 10cm,\) các đường trung tuyến \(\displaystyle BD\) và \(\displaystyle CE.\) Chứng minh rằng \(\displaystyle BD + CE > 15cm.\) 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Sử dụng tính chất: Ba đường trung tuyến của tam giác cùng đi qua một điểm. Điểm đó cách đỉnh một khoảng bằng \(\dfrac{2}{3}\) độ dài đường trung tuyến đi qua đỉnh ấy.

+) Sử dụng tính chất: Trong một tam giác, tổng độ dài hai cạnh luôn lớn hơn cạnh còn lại

Lời giải chi tiết

Gọi \(\displaystyle G\) là giao điểm của \(\displaystyle 2\) đường trung tuyến \(\displaystyle BD\) và \(\displaystyle CE.\) Suy ra \(\displaystyle G\) là trọng tâm tam giác \(\displaystyle ABC.\)

Trong \(\displaystyle ∆GBC\) ta có: 

+) \(\displaystyle GB = {2 \over 3}B{\rm{D}}\) (tính chất ba đường trung tuyến)

+) \(\displaystyle GC = {2 \over 3}CE\) (tính chất đường trung tuyến)

+) \(\displaystyle BC = 10cm\) (gt)

Mà  \(\displaystyle GB + GC > BC\) (bất đẳng thức tam giác)

Suy ra: \(\displaystyle {2 \over 3}\left( {B{\rm{D}} + CE} \right) > 10 \)

\(\displaystyle \Rightarrow B{\rm{D}} + CE > 10:{2 \over 3} = 10.{3 \over 2} = 15\)

Vây \(\displaystyle BD + CE > 15 (cm)\)

Loigiaihay.com

 • Bài 36 trang 43 SBT toán 7 tập 2

  Giải bài 36 trang 43 sách bài tập toán 7. Cho tam giác ABC. Trên tia đối của tia BA lấy điểm D sao cho BD = BA. Trên cạnh BC lấy điểm E sao cho...

 • Bài 37 trang 43 SBT toán 7 tập 2

  Giải bài 37 trang 43 sách bài tập toán 7. Cho tam giác ABC, đường trung tuyến AD. Kẻ đường trung tuyến BE cắt AD ở G. Gọi I, K theo thứ tự là trung điểm của GA, GB. Chứng minh rằng: a) IK // DE, IK = DE ...

 • Bài 38 trang 43 SBT toán 7 tập 2

  Giải bài 38 trang 43 sách bài tập toán 7. Cho tam giác ABC vuông tại A, đường trung tuyến AM. Trên tia đối của tia MA lấy điểm M sao cho MD = MA. a) Tính số đo góc ABD...

 • Bài 39 trang 43 SBT toán 7 tập 2

  Giải bài 39 trang 43 sách bài tập toán 7. Tam giác ABC có đường trung tuyến AM bằng nửa cạnh BC. Chứng minh rằng góc BAC bằng 90 độ.

 • Bài 4.1, 4.2, 4.3 phần bài tập bổ sung trang 43, 44 SBT toán 7 tập 2

  Giải bài 4.1, 4.2, 4.3 phần bài tập bổ sung trang 43, 44 sách bài tập toán 7. Cho tam giác ABC. Trên đường trung tuyến AM của tam giác đó, lấy hai điểm D, E sao cho AD = DE = EM. Gọi O là trung điểm của đoạn thẳng DE. Khi đó trọng tâm của tam giác ABC là:...

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close