Bài 33.5* Trang 47 SBT hóa học 8

Giải bài 33.5* Trang 47 sách bài tập hóa học 8. Trong phòng thí nghiệm có các kim loại kẽm và magie, các dung dịch axit sunfuric loãng ...

Quảng cáo

Đề bài

Trong phòng thí nghiệm có các kim loại kẽm và magie, các dung dịch axit sunfuric loãng H2SO4  và axit clohiđric HCl.

a)  Hãy viết các phương trình hoá học của phản ứng để điều chế khí H2.

b) Muốn điều chế được 1,12 lít khí hiđro (đktc) phải dùng kim loại nào, axit nào để chỉ cần một khối lượng nhỏ nhất ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Xem lại lí thuyết Điều chế hiđro Tại đây

b) +) Tính số mol hiđro

+) Tính theo PTHH tính số mol kim loại với mỗi phương trình

+) Tính khối lượng từng kim loại, so sánh => Kết luận.

Lời giải chi tiết

a) Phương trình hoá học của phản ứng điều chế H2:

Zn + 2HCl \( \to \) ZnCl2 + H2\( \uparrow \) (1)

Zn + H2SO4 \( \to \) ZnSO4 + H2\( \uparrow \) (2)

Mg + 2HCl \( \to \) MgCl2 + H2\( \uparrow \) (3)

Mg + H2SO4 \( \to \) MgSO4 + H2 \( \uparrow \)(4)

b) \({n_{{H_2}}} =\dfrac{{1.12}}{{22.4}}\)= \(0,05(mol)\)

Để điều chế 0,05 mol H2 thì nZn = nMg = 0,05 mol

Mà MMg < MZn

\( \to\) dùng Mg sẽ cần khối lượng nhỏ hơn

\({n_{HCl}} = 2{n_{{H_2}}} = 0,05.2 = 0,1\,\,mol \to {m_{HCl}} = 0,1.36,5 = 3,65g\)

\({n_{{H_2}S{O_4}}} = {n_{{H_2}}} = 0,05\,\,mol \to {m_{{H_2}S{O_4}}} = 0,05.98 = 4,9g\)

\( \to\) Dùng axit HCl sẽ cần khối lượng nhỏ hơn

Nên với những chất đã cho muốn dùng với khối lượng nhỏ nhất để điều chế H2 ta dùng Mg và axit HCl

 Loigiaihay.com

 • Bài 33.6 Trang 47 SBT hóa học 8

  Giải bài 33.6 Trang 47 sách bài tập hóa học 8. Trong giờ thực hành hoá học, học sinh A cho 32,5 g kẽm vào dung dịch H2SO4 loãng, ...

 • Bài 33.7 Trang 47 SBT hóa học 8

  Giải bài 33.7 Trang 47 sách bài tập hóa học 8. Trong giờ thực hành hoá học, một học sinh nhúng một đinh sắt vào dung dịch muối...

 • Bài 33.8 Trang 48 SBT hóa học 8

  Giải bài 33.8 Trang 48 sách bài tập hóa học 8. Cho 6,5 g kẽm vào bình dung dịch chứa 0,25 mol axit clohiđric...

 • Bài 33.9 Trang 48 SBT hóa học 8

  Giải bài 33.9 Trang 48 sách bài tập hóa học 8. Cho mạt sắt vào một dung dịch chứa 0,2 mol H2SO4 loãng. Sau một thời gian,...

 • Bài 33.10 Trang 48 SBT hóa học 8

  Giải bài 33.10 Trang 48 sách bài tập hóa học 8. Người ta cho kẽm hoặc sắt tác dụng với dung dịch axit clohiđric HCl để điều chế khí...

Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài