Bài 25 trang 11 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 25 trang 11 sách bài tập toán 9. Giải các hệ phương trình sau bằng phương pháp cộng đại số: a) 2x - 11y = - 7 và 10x + 11y = 31; b)4x + 7y = 16 và 4x - 3y = - 24; ...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Giải các hệ phương trình sau bằng phương pháp cộng đại số:

LG a

\(\left\{ {\matrix{
{2x - 11y = - 7} \cr 
{10x + 11y = 31} \cr} } \right.\)

Phương pháp giải:

Sử dụng:

- Cách giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số:

+ Bước 1: Nhân hai vế của mỗi phương trình với một số thích hợp (nếu cần) sao cho các hệ số của một ẩn nào đó trong hai phương trình của hệ bằng nhau hoặc đối nhau.

+ Bước 2: Sử dụng quy tắc cộng đại số để được hệ phương trình mới, trong đó có một phương trình mà hệ số của một trong hai ẩn bằng 0 (tức là phương trình một ẩn).

+ Bước 3: Giải phương trình một ẩn vừa thu được rồi suy ra nghiệm của hệ đã cho.

Lời giải chi tiết:

\(\eqalign{
& \left\{ {\matrix{
{2x - 11y = - 7} \cr 
{10x + 11y = 31} \cr} } \right. \cr 
& \Leftrightarrow \left\{ {\matrix{
{12x = 24} \cr 
{2x - 11y = - 7} \cr} } \right. \cr 
& \Leftrightarrow \left\{ {\matrix{
{x = 2} \cr 
{2.2 - 11y = - 7} \cr} } \right. \cr 
& \Leftrightarrow \left\{ {\matrix{
{x = 2} \cr 
{ - 11y = - 11} \cr} } \right. \cr 
& \Leftrightarrow \left\{ {\matrix{
{x = 2} \cr 
{y = 1} \cr} } \right. \cr} \)

Vậy hệ phương trình đã cho có nghiệm duy nhất là \((x; y) = (2; 1)\)

LG b

\(\left\{ {\matrix{
{4x + 7y = 16} \cr 
{4x - 3y = - 24} \cr} } \right.\)

Phương pháp giải:

Sử dụng:

- Cách giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số:

+ Bước 1: Nhân hai vế của mỗi phương trình với một số thích hợp (nếu cần) sao cho các hệ số của một ẩn nào đó trong hai phương trình của hệ bằng nhau hoặc đối nhau.

+ Bước 2: Sử dụng quy tắc cộng đại số để được hệ phương trình mới, trong đó có một phương trình mà hệ số của một trong hai ẩn bằng 0 (tức là phương trình một ẩn).

+ Bước 3: Giải phương trình một ẩn vừa thu được rồi suy ra nghiệm của hệ đã cho.

Lời giải chi tiết:

\(\eqalign{
& \left\{ {\matrix{
{4x + 7y = 16} \cr 
{4x - 3y = - 24} \cr} } \right. \cr& \Leftrightarrow \left\{ {\matrix{
{10y = 40} \cr 
{4x - 3y = - 24} \cr} } \right. \cr 
& \Leftrightarrow \left\{ {\matrix{
{y = 4} \cr 
{4x - 3.4 = - 24} \cr} } \right. \cr& \Leftrightarrow \left\{ {\matrix{
{y = 4} \cr 
{4x = - 12} \cr} } \right. \cr 
& \Leftrightarrow \left\{ {\matrix{
{y = 4} \cr 
{x = - 3} \cr} } \right. \cr} \)

Vậy hệ phương trình đã cho có nghiệm duy nhất là \((x; y) = (-3; 4)\)

LG c

\(\left\{ {\matrix{
{0,35x + 4y = - 2,6} \cr 
{0,75x - 6y = 9} \cr} } \right.\)

Phương pháp giải:

Sử dụng:

- Cách giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số:

+ Bước 1: Nhân hai vế của mỗi phương trình với một số thích hợp (nếu cần) sao cho các hệ số của một ẩn nào đó trong hai phương trình của hệ bằng nhau hoặc đối nhau.

+ Bước 2: Sử dụng quy tắc cộng đại số để được hệ phương trình mới, trong đó có một phương trình mà hệ số của một trong hai ẩn bằng 0 (tức là phương trình một ẩn).

+ Bước 3: Giải phương trình một ẩn vừa thu được rồi suy ra nghiệm của hệ đã cho.

Lời giải chi tiết:

\(\eqalign{
& \left\{ {\matrix{
{0,35x + 4y = - 2,6} \cr 
{0,75x - 6y = 9} \cr
} } \right. \cr& \Leftrightarrow \left\{ {\matrix{
{1,05x + 12y = - 7,8} \cr 
{1,5x - 12y = 18} \cr
} } \right. \cr 
& \Leftrightarrow \left\{ {\matrix{
{2,55x = 10,2} \cr 
{0,75x - 6y = 9} \cr
} } \right. \cr& \Leftrightarrow \left\{ {\matrix{
{x = 4} \cr 
{0,75.4 - 6y = 9} \cr} } \right. \cr 
& \Leftrightarrow \left\{ {\matrix{
{x = 4} \cr 
{ - 6y = 6} \cr
} } \right. \Leftrightarrow \left\{ {\matrix{
{x = 4} \cr 
{y = - 1} \cr} } \right. \cr} \)

Vậy hệ phương trình đã cho có nghiệm duy nhất là \((x; y) = (4; -1)\)

LG d

\(\,\,\left\{ \begin{array}{l}
\sqrt 2 x + 2\sqrt 3 y = 5\\
3\sqrt 2 x - \sqrt 3 y = \dfrac{9}{2}
\end{array} \right.\)

Phương pháp giải:

Sử dụng:

- Cách giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số:

+ Bước 1: Nhân hai vế của mỗi phương trình với một số thích hợp (nếu cần) sao cho các hệ số của một ẩn nào đó trong hai phương trình của hệ bằng nhau hoặc đối nhau.

+ Bước 2: Sử dụng quy tắc cộng đại số để được hệ phương trình mới, trong đó có một phương trình mà hệ số của một trong hai ẩn bằng 0 (tức là phương trình một ẩn).

+ Bước 3: Giải phương trình một ẩn vừa thu được rồi suy ra nghiệm của hệ đã cho.

Lời giải chi tiết:

\(\eqalign{
& \left\{ {\matrix{
{\sqrt 2 x + 2\sqrt 3 y = 5} \cr 
{3\sqrt 2 x - \sqrt 3 y = \displaystyle{9 \over 2}} \cr
} } \right. \cr& \Leftrightarrow \left\{ {\matrix{
{\sqrt 2 x + 2\sqrt 3 y = 5} \cr 
{6\sqrt 2 x - 2\sqrt 3 y = 9} \cr
} } \right. \cr 
& \Leftrightarrow \left\{ {\matrix{
{7\sqrt 2 x = 14} \cr 
{\sqrt 2 x + 2\sqrt 3 y = 5} \cr
} } \right.\cr& \Leftrightarrow \left\{ {\matrix{
{x =\displaystyle {{14} \over {7\sqrt 2 }}} \cr 
{\sqrt 2 x + 2\sqrt 3 y = 5} \cr} } \right. \cr 
& \Leftrightarrow \left\{ {\matrix{
{x = \sqrt 2 } \cr 
{\sqrt 2 .\sqrt 2 + 2\sqrt 3 y = 5} \cr} } \right. \cr& \Leftrightarrow \left\{ {\matrix{
{x = \sqrt 2 } \cr 
{2\sqrt 3 y = 3} \cr} } \right. \cr 
& \Leftrightarrow \left\{ {\matrix{
{x = \sqrt 2 } \cr 
{y =\displaystyle {{\sqrt 3 } \over 2}} \cr} } \right. \cr} \)

Vậy hệ phương trình đã cho có nghiệm duy nhất là \((x; y) = \displaystyle \left( {\sqrt 2 ;{{\sqrt 3 } \over 2}} \right)\)

LG e

\(\left\{ {\matrix{
{10x - 9y = 8} \cr 
{15x + 21y = 0,5} \cr} } \right.\)

Phương pháp giải:

Sử dụng:

- Cách giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số:

+ Bước 1: Nhân hai vế của mỗi phương trình với một số thích hợp (nếu cần) sao cho các hệ số của một ẩn nào đó trong hai phương trình của hệ bằng nhau hoặc đối nhau.

+ Bước 2: Sử dụng quy tắc cộng đại số để được hệ phương trình mới, trong đó có một phương trình mà hệ số của một trong hai ẩn bằng 0 (tức là phương trình một ẩn).

+ Bước 3: Giải phương trình một ẩn vừa thu được rồi suy ra nghiệm của hệ đã cho.

Lời giải chi tiết:

\(\eqalign{
& \left\{ {\matrix{
{10x - 9y = 8} \cr 
{15x + 21y = 0,5} \cr
} } \right. \cr& \Leftrightarrow \left\{ {\matrix{
{30x - 27y = 24} \cr 
{30x + 42y = 1} \cr
} } \right. \cr 
& \Leftrightarrow \left\{ {\matrix{
{69y = - 23} \cr 
{10x - 9y = 8} \cr} } \right. \cr& \Leftrightarrow \left\{ {\matrix{
{y = \displaystyle- {1 \over 3}} \cr 
{10x - \displaystyle9.\left( { - {1 \over 3}} \right) = 8} \cr} } \right. \cr 
& \Leftrightarrow \left\{ {\matrix{
{y =\displaystyle - {1 \over 3}} \cr 
{10x = 5} \cr} } \right. \Leftrightarrow \left\{ {\matrix{
{y =\displaystyle - {1 \over 3}} \cr 
{x = \displaystyle{1 \over 2}} \cr} } \right. \cr} \)

Vậy hệ phương trình đã cho có nghiệm duy nhất là \((x; y) = \displaystyle\left( {{1 \over 2}; - {1 \over 3}} \right)\)

LG f

\(\left\{ {\matrix{
{3,3x + 4,2y = 1} \cr 
{9x + 14y = 4} \cr} } \right.\)

Phương pháp giải:

Sử dụng:

- Cách giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số:

+ Bước 1: Nhân hai vế của mỗi phương trình với một số thích hợp (nếu cần) sao cho các hệ số của một ẩn nào đó trong hai phương trình của hệ bằng nhau hoặc đối nhau.

+ Bước 2: Sử dụng quy tắc cộng đại số để được hệ phương trình mới, trong đó có một phương trình mà hệ số của một trong hai ẩn bằng 0 (tức là phương trình một ẩn).

+ Bước 3: Giải phương trình một ẩn vừa thu được rồi suy ra nghiệm của hệ đã cho.

Lời giải chi tiết:

\(\eqalign{
& \left\{ {\matrix{
{3,3x + 4,2y = 1} \cr 
{9x + 14y = 4} \cr
} } \right. \cr& \Leftrightarrow \left\{ {\matrix{
{33x + 42y = 10} \cr 
{27x + 42y = 12} \cr
} } \right. \cr 
& \Leftrightarrow \left\{ {\matrix{
{6x = - 2} \cr 
{9x + 14y = 4} \cr
} } \right. \cr& \Leftrightarrow \left\{ {\matrix{
{x = \displaystyle- {1 \over 3}} \cr 
{\displaystyle 9.\left( { - {1 \over 3}} \right) + 14y = 4} \cr} } \right. \cr 
& \Leftrightarrow \left\{ {\matrix{
{x =\displaystyle - {1 \over 3}} \cr 
{14y = 7} \cr
} } \right. \Leftrightarrow \left\{ {\matrix{
{x = \displaystyle - {1 \over 3}} \cr 
{y = \displaystyle{1 \over 2}} \cr} } \right. \cr} \)

Vậy hệ phương trình đã cho có nghiệm duy nhất là \((x; y) = \displaystyle\left( { - {1 \over 3};{1 \over 2}} \right)\)

Loigiaihay.com

 • Bài 26 trang 11 SBT toán 9 tập 2

  Giải bài 26 trang 11 sách bài tập toán 9. Giải các hệ phương trình sau: a)8x - 7y =5 và 12x + 13y =-8; ...

 • Bài 27 trang 11 SBT toán 9 tập 2

  Giải bài 27 trang 11 sách bài tập toán 9. Giải các hệ phương trình: a) 5(x + 2y) = 3x - 1 và 2x + 4 = 3(x - 5y) - 12; ...

 • Bài 28 trang 11 SBT toán 9 tập 2

  Giải bài 28 trang 11 sách bài tập toán 9. Tìm hai số a và b sao cho 5a – 4b = -5 và đường thẳng ax + by = -1 đi qua điểm A (-7; 4).

 • Bài 29 trang 11 SBT toán 9 tập 2

  Giải bài 29 trang 11 sách bài tập toán 9. Tìm giá trị của a và b để đường thẳng ax–by = 4 đi qua hai điểm A (4; 3); B(-6; -7).

 • Bài 30 trang 11 SBT toán 9 tập 2

  Giải bài 30 trang 11 sách bài tập toán 9. Giải các hệ phương trình sau theo hai cách (cách thứ nhất: đưa hệ phương trình về dạng ax+by=c và a'x+b'y=c;cách thứ hai: đặt ẩn phụ,

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close