Bài 2.40 trang 81 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 2.40 trang 81 sách bài tập đại số và giải tích 11. Gieo một đồng tiền ba lần và quan sát sự xuất hiện mặt sấp (S), mặt ngửa (N)...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Gieo một đồng tiền ba lần và quan sát sự xuất hiện mặt sấp \((S)\), mặt ngửa \((N)\).

LG a

Xây dựng không gian mẫu.

Phương pháp giải:

Mô tả không gian mẫu bằng cách liệt kê các phần tử của không gian mẫu.

Lời giải chi tiết:

Không gian mẫu có dạng

\(\Omega  = \{SSS,SSN,SNS,NSS,\)

\(SNN,NSN,NNS,NNN\}\).

LG b

Xác định các biến cố:

A. “Lần gieo đầu xuất hiện mặt sấp”;

B. “Ba lần xuất hiện các mặt như nhau”;

C. “Đúng hai lần xuất hiện mặt sấp”. 

Phương pháp giải:

Xác định các biến cố bằng cách liệt kê các phần tử của biến cố đó.

Biến cố \(A\) lần gieo đầu tiên xuất hiện mặt sấp.

Biến cố \(B\) ba lần xuất hiện các mặt như nhau.

Biến cố \(C\) đúng hai lần xuất hiện mặt sấp.

Lời giải chi tiết:

Các biến cố được xác định như sau:

\(\begin{array}{l}A = \left\{ {SSS,SNS,SSN,SNN} \right\};\\B = \left\{ {SSS,NNN} \right\};\\C = \left\{ {SSN,SNS,NSS} \right\};\end{array}\).

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close