Bài 2.38 trang 102 SBT hình học 10

Giải bài 2.38 trang 102 sách bài tập hình học 10. Cho tứ giác lồi ABCD có đường chéo AC = x...

Quảng cáo

Đề bài

Cho tứ giác lồi ABCD có đường chéo \(AC = x\), đường chéo \(BD = y\) và góc tạo bởi \(AC\) và \(BD\) là \(\alpha \). Gọi \(S\) là diện tích của tứ giác \(ABCD\).

a) Chứng minh rằng \(S = \dfrac{1}{2}x.y.\sin \alpha \).

b) Nêu kết quả trong trường hợp \(AC\) vuông góc với \(BD\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Chia tứ giác thành hai tam giác và tính tổng diện tích hai tam giác này.

b) Dựa vào điều kiện \(AC \bot BD\) để suy ra góc giữa hai đường chéo và thay vào công thức đã có ở câu a.

Lời giải chi tiết

a) Ta có: \({S_{ABCD}} = {S_{ABD}} + {S_{CBD}}\)

Vẽ AH và CK vuông góc với BD.

Gọi I là giao điểm của hai đường chéo AC và BD.

Ta có: \(AH = AI\sin \alpha \), \(AK = CI\sin \alpha \)

\({S_{ABCD}} = \dfrac{1}{2}AH.BD + \dfrac{1}{2}CK.BD\)

\( = \dfrac{1}{2}BD\left( {AH + CK} \right)\)

\( = \dfrac{1}{2}BD\left( {AI + IC} \right)sin\alpha \)\( = \dfrac{1}{2}BD.AC\sin \alpha \)

Vậy \({S_{ABCD}} = \dfrac{1}{2}x.y\sin \alpha \).

b) Nếu \(AC \bot BD\) thì \(\sin \alpha  = 1\), khi đó \({S_{ABCD}} = \dfrac{1}{2}x.y\).

Như vậy nếu tứ giác lồi ABCD có hai đường chéo AC và BD vuông góc với nhau thì diện tích của tứ giác bằng một nửa tích độ dài của hai đường chéo.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close