Bài 2.18 trang 76 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 2.18 trang 76 sách bài tập đại số và giải tích 11. Có bao nhiêu cách chia 10 người thành...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Có bao nhiêu cách chia \(10\) người thành

LG a

Hai nhóm, một nhóm \(7\) người, nhóm kia \(3\) người?

Phương pháp giải:

Chọn \(7\) người từ nhóm \(10\) người là tổ hợp chập \(7\) của \(10\)

Lời giải chi tiết:

Chọn \(7\) người từ \(10\) người để lập một nhóm có \(C_{10}^7\) cách.

Ba người còn lại tự động vào một nhóm có 1 cách.

Vậy số cách chia là \(C_{10}^7\).

LG b

Ba nhóm tương ứng gồm \(5, 3, 2\) người? 

Phương pháp giải:

Chọn \(5\) người từ \(10\) người là tổ hợp chập \(5\) của \(10\)

Chọn \(3\) người từ \(5\) người là tổ hợp chập \(3\) của \(5\)

Lời giải chi tiết:

Chọn \(5\) người từ \(10\) người để lập một nhóm có \(C_{10}^5\) cách.

Chọn \(3\) người từ \(5\) người còn lại để lập một nhóm có \(C_5^3\) cách.

Hai người còn lại vào nhóm khác có 1 cách.

Vậy số cách chia là \(C_{10}^5.C_5^3\).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài