Bài 19.2 trang 27 SBT hóa học 8

Giải bài 19.2 trang 27 sách bài tập hóa học 8. Hãy tìm thể tích khí ở đktc của: 0,25 mol CO2; 0,25 mol O2;...

Quảng cáo

Đề bài

Hãy tìm thể tích khí ở đktc của:
0,25 mol CO2;          0,25 mol O2;
21g N2 ;                   8,8g CO2 ;
9.1023 phân tử H2 ;   0,3.1023 phân tử CO

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại lí thuyết về Sự chuyển đổi giữa khối lượng và lượng chất Tại đây.

Lời giải chi tiết

Thể tích các lượng khí ở đktc là 

 - VCO2 = nCO2 . 22,4 = 0,25.22,4 = 5,6 (l)

   - VO2 = nO2.22,4 = 0,25.22,4 = 5,6 (l)

 - nN2 =\(\frac{{{m_{{N_2}}}}}{{{M_{{N_2}}}}}\)= 0,75(mol)

   →VN2 = nN2.22,4 = 0,75.22,4= 16,8 (l)

   -nCO2=\(\frac{{{m_{C{O_2}}}}}{{{M_{C{O_2}}}}} = \frac{{8,8}}{{44}}\)= 0,2 (mol)

   →VCO2 = nCO2. 22,4 = 0,2.22,4 = 4,48 (l)

   -nH2=\(\frac{{{{9.10}^{23}}}}{{{{6.10}^{23}}}}\)=1,5(mol)

   →VH2 = nH2. 22,4 = 1,5. 22,4 = 33,6 (l)

   -nCO=\(\frac{{0,{{3.10}^{23}}}}{{{{6.10}^{23}}}}\)= 0,05(mol)

   →VCO = nCO. 22,4 = 0,05. 22,4 = 1,12 (l)

 

 Loigiaihay.com
Quảng cáo

Gửi bài