Giải bài 18 trang 32 SBT Sinh học 10

Giải bài 18 trang 32 SBT Sinh học 10: Một đoạn ADN có 2400 nuclêôtit, trong đó có 900 ađênin. a) Xác định chiều dài của đoạn ADN. b) Số nuclêôtit từng loại của ADN là bao nhiêu? c) Xác định số liên kết hiđrô trong đoạn ADN đó

Đề bài

Một đoạn ADN có 2400 nuclêôtit, trong đó có 900 ađênin.

a) Xác định chiều dài của đoạn ADN.

b) Số nuclêôtit từng loại của ADN là bao nhiêu?

c) Xác định số liên kết hiđrô trong đoạn ADN đó

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào công thức: L = N:2x0,34 (nm)

H = 2A +3G

Lời giải chi tiết

a) Chiều dài của đoạn ADN 

(2400 : 2) X 0,34 = 408 nm

b) Số nuclêôtit từng loại của đoạn ADN

= T = 900 nuclêôtit

= X = (2400 : 2) - 900 = 300 nuclêôtit

c) Số liên kết hiđrô trong đoạn ADN đó là

(900 X 2) + (300 X 3) = 2700 liên kết hiđrô

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài tập có lời giải trang 21
Gửi bài