Giải bài 18 trang 132 SBT Sinh học 10

Giải bài 18 trang 132 sách bài tập Sinh học 10: Hãy so sánh lên men với hô hấp tế bào.

Đề bài

Hãy so sánh lên men với hô hấp tế bào.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Hô hấp và lên men

Lời giải chi tiết

Ở hô hấp tế bào chất nhận electron cuối cùng là các chất vô cơ lấy từ bên ngoài (O2, NO3- , SO42-, CO32-), ATP được tạo thành nhờ phôtphorin hoá mức độ cơ chất và phôtphorin hoá ôxi hoá. Hô hấp hiếu khí tạo 38 ATP, hô hấp kị khí tạo số lượng ATP thấp hơn.

Ở lên men, chất cho và chất nhận electron đều là chất hữu cơ nội sinh. Lên men chỉ tạo được 2 ATP nhờ phôtphorin hoá mức độ cơ chất.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài tập có lời giải trang 127
Gửi bài