Giải bài 19 trang 132 SBT Sinh học 10

Giải bài 19 trang 132 sách bài tập Sinh học 10: Hãy so sánh lên men lactic và lên men êtilic.

Đề bài

Hãy so sánh lên men lactic và lên men êtilic.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Hô hấp và lên men

Lời giải chi tiết

Cả lên men lactic và lên men êtilic đều bắt đầu từ đường phân, ôxi hoá glucôzơ tạo piruvat và NADH + H+. 2ATP được tạo thành nhờ phôtphorin hoá mức độ cơ chất. Trong lên men lactic, piruvat là chất nhận electron từ NADH + H+ và bị khử thành axit lactic.

Trong lên men êtilic, trước hết piruvat phải loại bỏ COo nhờ enzim piruvat decacboxilaza để biến thành axêtalđêhit. Axêtalđêhit nhận electron từ NADH + H+ để bị khử thành rượu êtilic.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài tập có lời giải trang 127
Gửi bài