Bài 17 trang 10 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 17 trang 10 sách bài tập toán 7 tập 1. Tính nhanh giá trị của biểu thức sau ...

Quảng cáo

Đề bài

Tính nhanh giá trị của biểu thức sau:

\(\displaystyle P = {\displaystyle{0,75 - 0,6 + {3 \over 7} + {3 \over {13}}} \over {\displaystyle 2,75 - 2,2 + {{11} \over 7} + {{11} \over {13}}}}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Áp dụng quy tắc đổi từ số thập phân sang phân số.

- Tính chất nhân phân phối của phép nhân đối với phép cộng:

\(ab + ac = a\left( {b + c} \right)\).

Lời giải chi tiết

\(\displaystyle P = {\displaystyle{0,75 - 0,6 + {3 \over 7} + {3 \over {13}}} \over {\displaystyle 2,75 - 2,2 + {{11} \over 7} + {{11} \over {13}}}}\) 

    \( = \dfrac{{\dfrac{{75}}{{100}} - \dfrac{6}{{10}} + \dfrac{3}{7} + \dfrac{3}{{13}}}}{{\dfrac{{275}}{{100}} - \dfrac{{22}}{{10}} + \dfrac{{11}}{7} + \dfrac{{11}}{{13}}}}\)

    \( = \dfrac{{\dfrac{3}{4} - \dfrac{3}{5} + \dfrac{3}{7} + \dfrac{3}{{13}}}}{{\dfrac{{11}}{4} - \dfrac{{11}}{5} + \dfrac{{11}}{7} + \dfrac{{11}}{{13}}}}\)

    \(\displaystyle = {\displaystyle {3.\left( {{1 \over 4} - {1 \over 5} + {1 \over 7} + {1 \over {13}}} \right)} \over {\displaystyle  11.\left( {{1 \over 4} - {1 \over 5} + {1 \over 7} + {1 \over {13}}} \right)}} \)

    \(\displaystyle  = {3 \over {11}}\) 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close