Bài 12 trang 117 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 12 trang 117 VBT toán 7 tập 1. Trên mỗi hình 16, 17, 18 có tam giác nào bằng nhau? Vì sao?

Quảng cáo

Đề bài

Trên mỗi hình \(16,17,18\) có tam giác nào bằng nhau? Vì sao?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nếu ba cạnh của tam giác này bằng ba cạnh của tam giác kia thì  hai tam giác đó bằng nhau.

Lời giải chi tiết

* Xét hình 16, \(∆ABC\) và \(∆ABD\) có:

 \(AB\) là cạnh chung, \(AC= AD\) (gt), \(BC=BD\) (gt)

Do đó \(  ∆ABC= ∆ABD\) (c.c.c)

* Xét hình 17, \(∆MNQ\) và \(∆QPM \) có: 

\(MQ\) là cạnh chung, \(MN = QP\) (gt), \(NQ = PM\) (gt)

Do đó \( ∆MNQ = ∆QPM \) (c.c.c)

* Xét hình 18, \(∆EHI\) và \(∆IKE\) có: 

\(EI\) là cạnh chung, \(EH = IK\) (gt), \(HI = KE\) (gt)

Do đó \(  ∆EHI = ∆IKE\) (c.c.c)

\(∆EHK\) và \(∆IKH\) có:

\(HK\) là cạnh chung, \(EH = IK\) (gt), \(EK = IH\) (gt)

Do đó \(  ∆EHK = ∆IKH\) (c.c.c)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài