Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 12 - Chương 2 - Vật lí 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 12 - Chương 2 - Vật lí 8

Quảng cáo

Đề bài

Câu 1. Một tấm thép khối lượng 2kg được bỏ vào 2kg rượu. Nhiệt độ của thép giảm đi 25°C. Biết nhiệt dung riêng của thép và rượu lần lượt là c\(_{th}\) = 460 J/kgK và c\(_r\)  = 250 J/kgK. Hỏi nhiệt độ của rượu tăng lên bao nhiêu độ ?

Câu 2. Với 2 lít xăng, một xe máy có công suất 1,6kW chuyển động với vận tốc 36km/h sẽ đi được bao nhiêu km? Biết hiệu suất của động cơ là 25%. khi 1 kg xăng cháy hết thì tỏa ra nhiệt lượng q = 4,6.10\(^7\) J, khối lượng riêng của xăng là 700kg/m\(^3\) .

Lời giải chi tiết

Câu 1.

Nhiệt lượng tấm thép tòa ra: \(Q_1  = m_1 .c_t  .∆t_1\)

Nhiệt lượng rượu thu vào: \(Q_2  = m_2.c_t .∆t_2\)

Vì nhiệt lượng tỏa ra bằng nhiệt lượng thu vào nên ta có: \(Q_1 = Q_2\) .

Hay \(m_1 .c_t ∆t_1 =m_2 .c_t . ∆t_2  \)

\(\Leftrightarrow  2.460.25 = 2.250. ∆t_2\)

\( \Rightarrow  ∆t_2= 46^oC\)

Câu 2.

Đổi \(2l  = 0,002 m^3\); \(1,6kW = 1600W ; \) \(v = 36km/h = 10 m/s\)

Khối lượng của 2\(\ell \)  xăng là: \(m = D.V = 700.0,002 = 1,4\,kg.\)

Nhiệt lượng do xăng bị đốt cháy tỏa ra là:

\(Q = m.q = 1,4.4,6.10^7  = 6,44.10^7\,J\).

Công của động cơ xe máy:

Từ \(H = \dfrac{A }{ Q}  100\%  \Rightarrow  A = \dfrac{{QH} }{ {100\% }}\)

Thay số:

\(A = \dfrac{{6,{{44.10}^7}.25\% } }{{100\% }} = 1,61 .10^7\,J\)

Thời gian xe máy đi : Từ \(P=\dfrac{A}{ t}\)

\(\Rightarrow t= \dfrac{A }{ P} = \dfrac{{1,{{61.10}^7}} }{ {1600}} =10062,5\,s.\)

Quãng đường xe máy đi được là : \(s = v.t = 10.10062,5 = 100,625km.\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close