Quảng cáo
 • pic

  Bài 1.1 trang 6 SBT Đại số 10 Nâng cao

  Giải bài 1.1 trang 6 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Trong các câu sau đây câu nào là mệnh đề ? Với câu là mệnh đề hãy xác định xem mệnh đề đó đúng hay sai...

 • pic

  Bài 1.2 trang 7 SBT Đại số 10 Nâng cao

  Giải bài 1.2 trang 7 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Nêu mệnh đề phủ định của mỗi mệnh đề sau và xác định xem mệnh đề phủ định đó đúng hay sai:...

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 1.3 trang 7 SBT Đại số 10 Nâng cao

  Giải bài 1.3 trang 7 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Nêu mệnh đề phủ định của các mệnh đề sau :...

 • pic

  Bài 1.4 trang 7 SBT Đại số 10 Nâng cao

  Giải bài 1.4 trang 7 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Cho tam giác ABC với đường trung tuyến AM. Xét hai mệnh đề:...

 • pic

  Bài 1.5 trang 7 SBT Đại số 10 Nâng cao

  Giải bài 1.5 trang 7 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Xét mệnh đề R : “Vì 120 chia hết cho 6 nên chia hết cho 9”. Nếu viết mệnh đề R dưới dạng “P ⇒ Q”, hãy nêu nội dung của các mệnh đề P và Q. Hỏi mệnh đề R đúng hay sai, tại sao ?

 • pic

  Bài 1.6 trang 7 SBT Đại số 10 Nâng cao

  Giải bài 1.6 trang 7 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Cho hai mệnh đề: P : “42 chia hết cho 5”. Q : “42 chia hết cho 10”. Phát biểu mệnh đề P ⇒ Q. Hỏi mệnh đề này đúng hay sai, tại sao ?

 • pic

  Bài 1.7 trang 7 SBT Đại số 10 Nâng cao

  Giải bài 1.7 trang 7 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Cho hai mệnh đề...

 • pic

  Bài 1.8 trang 8 SBT Đại số 10 Nâng cao

  Giải bài 1.8 trang 8 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Cho hai tam giác ABC và DEF. Xét các mệnh đề sau...

 • pic

  Bài 1.9 trang 8 SBT Đại số 10 Nâng cao

  Giải bài 1.9 trang 8 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Xét hai mệnh đề P : “7 là số nguyên tố” Q : “6! + 1 chia hết cho 7”...

 • pic

  Bài 1.10 trang 8 SBT Đại số 10 Nâng cao

  Giải bài 1.10 trang 8 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Xét hai mệnh đề P : “6 là số nguyên tố” Q : “5! + 1 chia hết cho 6”

 • Quảng cáo

Gửi bài Hỏi bài