Bài 1.1 trang 6 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài 1.1 trang 6 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Trong các câu sau đây câu nào là mệnh đề ? Với câu là mệnh đề hãy xác định xem mệnh đề đó đúng hay sai...

Quảng cáo

Đề bài

Trong các câu sau đây câu nào là mệnh đề ? Với câu là mệnh đề hãy xác định xem mệnh đề đó đúng hay sai.

a. Không được đi qua lối này !

b. Bây giờ là mấy giờ ?

c. Chiến tranh thế giới lần thứ hai kết thúc năm 1946.

d. \(4 + x = 5\).

e. 16 chia 3 dư 1.

f. \(\sqrt 5 \)  là số vô tỉ.

g. Phương trình \({x^2} + 3x + 5 = 0\) có nghiệm.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Mệnh đề là một câu khẳng định xét được tính đúng sai của nó.

Lời giải chi tiết

Các câu e và f là mệnh đề đúng.

Các câu c và g là mệnh đề sai. 

Câu a, b không phải là mệnh đề vì đây là các câu mệnh lệnh, câu hỏi.

Loigiaihay.com

 • Bài 1.2 trang 7 SBT Đại số 10 Nâng cao

  Giải bài 1.2 trang 7 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Nêu mệnh đề phủ định của mỗi mệnh đề sau và xác định xem mệnh đề phủ định đó đúng hay sai:...

 • Bài 1.3 trang 7 SBT Đại số 10 Nâng cao

  Giải bài 1.3 trang 7 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Nêu mệnh đề phủ định của các mệnh đề sau :...

 • Bài 1.4 trang 7 SBT Đại số 10 Nâng cao

  Giải bài 1.4 trang 7 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Cho tam giác ABC với đường trung tuyến AM. Xét hai mệnh đề:...

 • Bài 1.5 trang 7 SBT Đại số 10 Nâng cao

  Giải bài 1.5 trang 7 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Xét mệnh đề R : “Vì 120 chia hết cho 6 nên chia hết cho 9”. Nếu viết mệnh đề R dưới dạng “P ⇒ Q”, hãy nêu nội dung của các mệnh đề P và Q. Hỏi mệnh đề R đúng hay sai, tại sao ?

 • Bài 1.6 trang 7 SBT Đại số 10 Nâng cao

  Giải bài 1.6 trang 7 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Cho hai mệnh đề: P : “42 chia hết cho 5”. Q : “42 chia hết cho 10”. Phát biểu mệnh đề P ⇒ Q. Hỏi mệnh đề này đúng hay sai, tại sao ?

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close