Câu C1 trang 99 SGK Vật lý 10 Nâng Cao

Trong thí nghiệm ở Hình 22.3 có do một vật cụ thể nào tác dụng vào A theo chiều AO không ?

Quảng cáo

Trong thí nghiệm ở Hình 22.3 \(\overrightarrow {{F_{ht}}} \) có do một vật cụ thể nào tác dụng vào A theo chiều AO không ?

 

Giải 

Trong Hình 22.3, \(\overrightarrow {{F_{ht}}} \) không phải do một vật cụ thể nào tác dụng vào A theo chiều AO mà nó hợp của hai lực \(\overrightarrow P \,và\,\overrightarrow Q :\,\overrightarrow {{F_{ht}}}  = \overrightarrow P  + \overrightarrow Q \)

loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài