Câu 3 trang 23 SGK GDCD lớp 10

Hãy chứng minh rằng, vận động là phương thức tồn tại của thế giới vật chất.

Quảng cáo

Đề bài

Hãy chứng minh rằng, vận động là phương thức tồn tại của thế giới vật chất.

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

- Vận động là mọi sự biến đổi (biến hoá) nói chung của sự vật, hiện tượng trong tự nhiên và trong đời sống xã hội.

- Mọi sự vật, hiện tượng luôn luôn vận động. Bằng sự vận động và thông qua sự vận động mà các sự vật, hiện tượng tồn tại và thể hiện đặc tính của mình. Không thể có vật chất mà không có vận động và ngược lại. 

+ Theo quan điểm duy vật biện chứng, vận động của vật chất là tự thân vận động; bởi vì tất cả các dạng vật chất đều là một kết cấu vật chất bao gồm các yếu tố, các mặt, các quá trình liên hệ, tác động qua lại với nhau. Chính sự tác động đó đã dẫn đến sự biến đổi nói chung, tức là vận động. Quan điểm này đối lập với quan điểm duy tâm, siêu hình về vận động đi tìm nguồn gốc của vận động ở thần linh hoặc ở chủ thể nhận thức.

+ Vận động là hình thức tồn tại của vật chất nên các dạng vật chất được nhận thức thông qua sự vận động của chúng. 

+ Vận động là một thuộc tính cố hữu của vật chất nên nó không do ai sáng tạo ra và cũng không thể tiêu diệt được. Nguyên lý này được chứng minh bằng định luật bảo toàn và chuyển hoá năng lượng. 

- VD: Người giáo viên→ vận động: dạy học

Loigiaihay.com

 • Câu 4 trang 23 SGK GDCD lớp 10

  Một học sinh chuyển cấp từ Trung học cơ sở lên cấp Trung học phổ thông có được coi là bước phát triển không? Vì sao?

 • Câu 5 trang 23 SGK GDCD lớp 10

  Em hãy nêu một vài ví dụ về sự phát triển trên các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, đời sống nhân dân… của nước ta hiện nay. Trong mỗi ví dụ ấy, cần nói rõ nội dung sự phát triển là gì.

 • Câu 6 trang 23 SGK GDCD lớp 10

  Hãy sắp xếp các hiện tượng sau đây theo các hình thức vận động cơ bản của thế giới vật chất từ thấp đến cao.

 • Câu 2 trang 23 SGK GDCD lớp 10

  Theo quan điểm triết học Mác – Lê-nin, thế nào là phát triển?

 • Câu 1 trang 23 SGK GDCD lớp 10

  Theo quan điểm triết học Mác – Lê-nin, thế nào là vận động?

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close