Quảng cáo
 • pic

  Câu 1 trang 11 SGK GDCD lớp 10

  Hãy phân tích sự khác nhau giữa đối tượng nghiên cứu giữa Triết học với các môn khoa học cụ thể, cho ví dụ.

 • pic

  Câu 2 trang 11 SGK GDCD lớp 10

  Ở các ví dụ sau, ví dụ nào thuộc kiến thức khoa học cụ thể, ví dụ nào thuộc kiến thức triết học? Vì sao?

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu 3 trang 11 SGK GDCD lớp 10

  Dựa vào cơ sở nào để phân chia các hệ thống thế giới quan trong Triết học?

 • pic

  Câu 4 trang 11 SGK GDCD lớp 10

  Phân tích các yếu tố duy vật, duy âm về thế giới trong truyện và câu dẫn sau:

 • pic

  Câu 5 trang 11 SGK GDCD lớp 10

  Hãy nêu ý kiến của mình về các yếu tố biện chứng, siêu hình về phương pháp luận trong truyện, các câu tục ngữ và thành ngữ sau:

 • pic

  Câu 1 trang 18 SGK GDCD lớp 10

  Bằng kiến thức đã học và thực tế cuộc sống, em hãy chứng minh một vài sự vật, hiện tượng trong giới tự nhiên tồn tại khách quan.

 • pic

  Câu 2 trang 18 SGK GDCD lớp 10

  Em hãy giải thích quan điểm: Con người và xã hội loài người là sản phẩm của giới tự nhiên

 • pic

  Câu 3 trang 18 SGK GDCD lớp 10

  Theo em, việc làm nào đúng, việc làm nào là sai trong các câu sau? Vì sao?

 • pic

  Câu 4 trang 18 SGK GDCD lớp 10

  Dựa vào kiến thức đã học, em hãy cho biết: Con người có thể hạn chế tác hại của lũ lụt không? Bằng cách nào?

 • pic

  Câu 1 trang 23 SGK GDCD lớp 10

  Theo quan điểm triết học Mác – Lê-nin, thế nào là vận động?

 • Quảng cáo

Gửi bài Gửi bài