Quảng cáo
 • pic

  Câu 1 trang 33 SGK GDCD lớp 10

  Thế nào là chất và lượng của sự vật và hiện tượng? Cho ví dụ.

 • pic

  Câu 2 trang 33 SGK GDCD lớp 10

  Sự biến đổi về lượng và sự biến đổi về chất khác nhau như thế nào? Cho ví dụ.

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu 3 trang 33 SGK GDCD lớp 10

  Trong những câu dưới đây, câu nào thể hiện mối quan hệ lượng đổi dẫn đến chất đổi? Tại sao?

 • pic

  Câu 4 trang 33 SGK GDCD lớp 10

  Trong đoạn văn sau đây, ý nào nói về lượng, ý nào nói về chất của phong trào cách mạng nước ta: Thắng lợi của cuộc cách mạng tháng Tám năm 1945 đã dẫn đến việc thành lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

 • pic

  Câu 5 trang 33 SGK GDCD lớp 10

  Em hãy nêu một vài ví dụ nói lên sự biến đổi về lượng dẫn đến sự biến đổi về chất trong quá trình học tập và rèn luyện của bản thân.

Gửi bài Gửi bài