Quảng cáo
 • pic

  Câu 1 trang 52 SGK GDCD lớp 10

  Tồn tại xã hội bao gồm những yếu tố nào? Yếu tố nào giữ vai trò quyết định? Tại sao?

 • pic

  Câu 2 trang 52 SGK GDCD lớp 10

  Hãy phân tích tác động trở lại của ý thức xã hội đối với tồn tại xã hội?

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu 3 trang 52 SGK GDCD lớp 10

  Hãy nêu ra một vài ví dụ nói rõ mối quan hệ giữa bối cảnh xã hội và nội dung tác phẩm văn học, nghệ thuật.

 • pic

  Câu 4 trang 53 SGK GDCD lớp 10

  Khi bàn về quan hệ giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội, em tán thành ý kiến nào sau đây? Tại sao?

Gửi bài Gửi bài